An Brat Glas / The Green Flag

 

An Brat Glas

The Green Flag

 

An Coiste

An Coiste Glas 2017-2018

 • Josh (Rang a hAon – Múinteoir Aoife)
 • Laura (Rang a hAon – Múinteoir Cristín)
 • Chloe (Rang a Dó – Múinteoir Nóirín)
 • Noel (Rang a Dó – Múinteoir Niamh)
 • Fionn (Rang a Trí – Múinteoir Lisa C)
 • Kacie (Rang a Trí agus a Ceathair – Múinteoir Eilish)
 • Tara (Rang a Ceathair – Múinteoir Rebecca)
 • Ben (Rang a Cúig – Múinteoir Deiric)
 • Ciara (Rang a Cúig agus a Sé – Múinteoir Niamh)
 • Jack (Rang a Sé – Múinteoir Anna)
 • Múinteoir Rebecca
 • Múinteoir Nóirín

Oibríonn an Coiste Glas go dian dícheallach chun aird a tharraingt ar cheisteanna comhshaoil éagsúla le tacaíocht na scoile go léir.  Tá sé mar phríomhsprioc againn feasacht ar chúrsaí fuinnimh a fheabhsú agus caomhnú fuinnimh a chur chun cinn faoi láthair.  Táimid fós ag obair go díograiseach chun bruscar agus dramhaíl sa scoil agus mórthimpeall na scoile a laghdú.  Bainimid idir thaitneamh agus thairbhe as ár smaointe a nochtadh ag na cruinnithe.

Is í Ciara rúnaí an choiste a scríobhann miontuairiscí na gcruinnithe i mbliana.

 

An Coiste Glas 2016-2017

 • Molly (Rang a hAon – Múinteoir Siobhán)
 • Aidan (Rang a hAon – Múinteoir Aoife)
 • Danielle (Rang a Dó – Múinteoir Cristín)
 • Kaci (Rang a Dó agus a Trí – Múinteoir Nóirín)
 • Hugh (Rang a Trí – Múinteoir Lisa C)
 • Chelsea (Rang a Ceathair – Múinteoir Eilish)
 • Ciara (Rang a Ceathair agus a Cúig – Múinteoir Deiric)
 • Adam (Rang a Cúig – Múinteoir Máire)
 • Seán (Rang a Sé – Múinteoir Anna)
 • Fleur (Rang a Sé – Múinteoir Niamh)
 • Múinteoir Rebecca
 • Múinteoir Nóirín

Deirtear gur “Tús maith leath na hoibre”, agus chuir Coiste Glas na scoilbhliana 2016-2017 tús iontach le hiarrachtaí na scoile chun an tarna Brat Glas a bhaint amach!

 

Athbhreithniú Timpeallachta

Ceistiúcháin

Iarradh ar na páistí i ngach rang ó na Naíonáin Mhóra go dtí Rang a Sé ceistiúcháin faoi chúrsaí fuinnimh a líonadh. Ansin cheartaigh na páistí ar an gCoiste Glas iad chun léargas a fháil ar an tuiscint a bhí ag páistí na scoile ar an ábhar seo agus ar na nósanna a bhí acu fuinneamh a chaomhnú/ a chur amú.

 

Iniúchadh ar Fhearas a bhí fágtha ar Siúl/ ar Fuireachas

 

Chuaigh Chloe, Noel, Ben agus Ciara timpeall na scoile chun iniúchadh a dhéanamh ar fhearas a bhí fágtha ar siúl agus ar fuireachas.  Thug na torthaí le fios go raibh sé de nós ag cuid de phobal na scoile gléasanna leictreacha a fhágáil ar siúl nuair nach rabhadar in úsáid. Shocraigh an Coiste Glas dul i ngleic leis na drochnósanna seo agus bunaíodh cuid de na spriocanna sa Phlean Gníomhaíochta ar na léargais a tháinig as an iniúchadh seo.

 

Iniúchadh ar Shoilse

 

Chuaigh Josh, Laura, Fionn, Tara agus Jack timpeall na scoile chun suirbhé soilse a dhéanamh.  Bhí orthu na soilse a chomhaireamh, na saghsanna soilse (soilse fluaraiseacha/ soilse le bolgáin/ soilse eile) a bhí i gceist a breacadh síos agus cuntas a choinneáil ar na cinn a bhí lasta.  Thugadar faoi ndeara go raibh sé de nós ag cuid de phobal na scoile na soilse a fhágáil ar lasadh nuair nach rabhadar sna seomraí.  Theastaigh ón gCoiste Glas an scéal seo a athrú mar chuid den Phlean Gníomhaíochta.

 

Barrachairteacha

Léirigh Rang a Ceathair torthaí na n-iniúchtaí thuas ar bharrachairteacha.

 

Monatóireacht agus Measúnú

 

Bruscar agus Dramhaíl

Maoir Bhruscair

Ceapadh Kaci agus Hugh (le Chelsea mar ionadaí) mar mhaoir bhruscair i Márta 2017 le haghaidh na scoilbhliana sin.  Ceapadh Kacie agus Tara mar mhaoir bhruscair le haghaidh na scoilbhliana 2017-2018 ar an 14ú Meán Fómhair 2017.  Téann na maoir bhruscair chuig na seomra ranga go léir ar an Déardaoin/Aoine d’fhonn na boscaí a iniúchadh le cinntiú go bhfuil an bruscar scagtha i ceart.  Bronntar corn atá déanta as ábhair athchúrsáilte ar an rang a dhéanann an iarracht is fearr chuige seo ag an tionól ar an Aoine.

 

Fuinneamh

Maoir Fuinnimh

Thug Ciara (Rang a Sé) agus Ben (Rang a Cúig) seicliosta do gach rang chun cabhrú leo fuinneamh a chaomhnú agus mhíníodar an córas a bheadh á chur i bhfeidhm ag an gCoiste Glas chun monatóireacht a dhéanamh ar chaomhnú fuinnimh sa scoil chomh maith.  Ina dhiaidh sin cuireadh tús leis an monatóireacht.  Téann Ciara agus Ben timpeall na scoile ag am sosa mhóir gach lá.  Cuireann siad pictiúr de bholgán glas sásta ar taispeáint ar an doras má tá an clár bán idirghníomhach agus na soilse go léir múchta sa seomra ranga sin.  Chruthaigh Rang a Dó corn speisialta as rudaí athchúrsáilte.  Ar an Aoine déanann Ben agus Ciara comhaireamh ar líon na mbolgán glas a ghnóthaigh gach rang le seachtain anuas, agus bronnann siad an corn ar rang a d’oibrigh go dian dícheallach chun fuinneamh a chaomhnú an tseachtain sin.  Cuireann siad pictiúr de bholgán óir ar taispeáint ar an doras den seomra ranga cuí chomh maith mar aitheantas ar an ngaisce atá déanta ag na páistí sa seomra sin!

 

Méadar Leictreachais

Tá méadar leictreachais againn i nGaelscoil an Ghoirt Álainn a insíonn dúinn cé mhéad leictreachais a úsáidtear sa scoil gach lá agus gach oíche.  Léann Ben/ Chloe/ Múinteoir Nóirín é gach maidin agus gach tráthnóna.  Bíonn áthas an domhain orainn nuair a léiríonn an méadar gur éirigh linn fuinneamh a chaomhnú!

 

Iniúchadh ar Fhearas a bhí fágtha ar Siúl/ ar Fuireachas

 

Chuaigh Chloe, Noel, Kacie agus Chelsea timpeall na scoile ar an 7ú Márta 2018 chun iniúchadh a dhéanamh ar fhearas a bhí fágtha ar fuireachas arís.  Thugadar faoi ndeara go raibh sáriarracht á déanamh ag gach uile rang sa scoil fearas a mhúchadh agus fuinneamh a chaomhnú.  Ní raibh aon ghléas leictreach fágtha ar fuireachas agus ní raibh oiread is clár bán idirghníomhach amháin fágtha ar siúl ag am sosa mhóir!

 

Iniúchadh ar Shoilse

Chuaigh Josh, Laura, Fionn, Tara agus Jack timpeall na scoile ar an 7ú Márta 2018 chun iniúchadh a dhéanamh ar shoilse arís.  An lá sin ní raibh aon solas ar siúl in aon seomra ranga a bhí folamh, agus sna seomraí ina raibh cinn lasta, bhí múinteoirí ag obair go dian díograiseach iontu.  Thug na torthaí le fios go raibh laghdú 22% tagtha ar an méid soilse a bhí in úsáid ar bhonn laethúil sa scoil.

 

Barrachairteacha

Léirigh Rang a Ceathair torthaí na n-iniúchtaí thuas ar bharrachairteacha.

 

Obair an Churaclaim

Bruscar agus Dramhaíl

Lipéid agus Ceachtanna

Tá pictiúir ar na boscaí bruscair agus ar na boscaí athchúrsála chun cabhrú leis na páistí na rudaí cearta a chur iontu. Spreagtar iad chun múirín a dhéanamh sa bhaile agus chun rudaí a athúsáid chomh maith m.sh. chun páipéar nach bhfuil úsáidte ach ar thaobh amháin a choinneáil ionas gur féidir an taobh eile a úsáid.  Mhúin na múinteoirí agus na páistí ar an gCoiste Glas ceachtanna beaga do na ranganna éagsúla le cur i gcuimhne dóibh cad ba chóir dóibh a chur i ngach bosca.

 

Fuinneamh

Bunranganna

Ba bhreá leis na Naíonáin, le Rang a hAon agus le Rang a Dó “Leabhar Mór Ghuslaeir” a léamh.

Thug na bunranganna faoi ndeara go raibh an t-uafás fuinnimh á chur amú ag an nGuslaer Fuinnimh agus d’éirigh go geal leo nuair a iarradh orthu moltaí a thabhairt dó d’fhonn cabhrú leis fuinneamh a chaomhnú.

D’fhoghlaim siad go leor mar gheall ar fhoinsí teasa agus solais agus mar gheall ar ghléasanna leictreacha freisin.

 

Ardranganna

Léirigh Ranganna a Trí go dtí a Sé spéis bheo agus iad ag foghlaim faoi chúrsaí fuinnimh freisin.  Bhain na páistí idir thaitneamh agus thairbhe as na ceardlanna a chuir an tSaotharlann Saolré i láthair dóibh ar an ábhar seo i mbliana agus anuraidh.  Chabhraigh siad leo an tábhacht a bhaineann le hacmhainní in-úsáidte fuinnimh a thuiscint.

D’éirigh leis na hardranganna go léir iniúchadh a dhéanamh ar fhuinneamh sa bhaile chomh maith!

 

Ceol

Baineann na páistí go léir an-sult as na hamhráin “Cuir ort do Chóta!” agus “Úsáid Arís!” a chanadh.  Is aoibhinn leo na geáitsí a chum Rang a Trí agus a Ceathair a dhéanamh, agus iad i mbun ceoil.

 

Ealaín

Léirigh gach rang sa scoil an-chumas agus iad i mbun ealaíne spreagtha ag an téama “caomhnú fuinnimh”.

 • Chuir na Naíonáin Bheaga dath ar phictiúir de ghléasanna leictreacha a bhíonn againn sa bhaile agus ar scoil.
 • Dhathaigh na Naíonáin Mhóra pictiúir d’fhoinsí solais agus teasa.
 • D’éirigh go geal le Rang a hAon agus iad ag dathú pictiúir de bhéir chliste ag caomhnú fuinnimh.

Tharraing agus dhathaigh na meánranganna agus na hardranganna pictiúir iontacha bunaithe ar na téamaí seo a leanas:

 • bealach amháin chun fuinneamh a chaomhnú (Rang a Dó)
 • trí bhealach chun fuinneamh a chaomhnú sa bhaile (Rang a Trí)
 • trí bhealach chun fuinneamh a chaomhnú ar scoil (Rang a Ceathair)
 • fuinneamh gréine (Rang a Cúig)
 • fuinneamh gaoithe (Rang a Sé)

Nuair a bhí na saothair go léir curtha i gcrích ag na ranganna d’fhéach páistí an Choiste Ghlais orthu i mbeirteanna.  Bhí an ealaín ar ardchaighdeán ar fad ach ar deireadh d’éirigh leo an ceann ab fhearr leo ó gach rang a roghnú.  Socraíodh go mbronnfaí teastas ar na páistí a tharraing/ dhathaigh iad ag an tionól!

 

 

An Scoil agus an Pobal i gCoitinne a choinneáil ar bord agus ar an eolas

 

Glantachán Náisiúnta an Earraigh

Bhain na páistí i nGaelscoil an Ghoirt Álainn idir thaitneamh agus thairbhe as páirt a ghlacadh i nGlantachán Náisiúnta an Earraigh ar an 25ú agus 26ú Aibreán 2017. D’iarr an Coiste Glas ar gach rang áit ar leith i bhfoirgneamh/ i dtimpeallacht na scoile a ghlanadh agus thug na daltaí go léir faoin obair seo go fonnmhar agus go díograiseach.

Réitigh na leanaí sna Naíonáin Bheaga, sna Naíonáin Mhóra agus i Rang a hAon a seomraí ranga. Ghlan Rang a Dó (M. Cristín) an seanhalla agus ghlan Rang a Dó agus a Trí (M. Nóirín) an halla nua.  Bhailigh Rang a Trí (M. Lisa C) bruscar ó na cosáin agus ón bhféar idir foirgneamh na scoile agus Gort an Umair, agus bhailigh Rang a Ceathair agus a Cúig (M. Deiric) an bruscar a bhí ar an taobh eile den fhoirgneamh.  Ghlan Rang a Ceathair (M. Eilish) an clós.  Ghlan Rang a Cúig (M. Máire) an chuid de Ghort an Umair atá díreach in aice leis an scoil agus ghlan Rang a Sé (M. Anna & M. Niamh) an chuid eile de.

Chaith na daltaí go léir na tabaird agus na lámhainní a sheol An Taisce chun na scoile d’fhonn a lámha agus a gcuid éadaí a choinneáil glan. Bhain cúpla rang úsáid as scuaba, as scuaba deannaigh agus as sluaistí deannaigh freisin.  Bhí na páistí an-chúramach le cinntiú gur chuireadar páipéar, cairtchlár, plaisteach agus miotal i málaí glasa ionas go bhféadfaí athchúrsáil a dhéanamh orthu.  (Dar ndóigh b’éigean dóibh gach buidéal plaisteach a fholmhú sular cuireadh isteach i mála glas é.)  Is mian le pobal na scoile bruscar a laghdú, a athchúrsáil agus a athúsáid chomh minic agus is féidir.  Cuireadh aon dramhaíl nach bhféadfaí athchúrsáil a dhéanamh uirthi i mála gorm.

 

Lá ar Bheagán Fuinnimh

 • Bhí Lá Gníomhach ar siúl sa scoil ar an 13ú Márta 2018. Bhí ar na páistí go léir an éide scoile ghlas a chaitheamh don ócáid.
 • Iarradh ar gach rang an clár bán idirghníomhach a choinneáil múchta ar maidin, níos lú fótachóipeála a dhéanamh agus a ndícheall a dhéanamh go ginearálta fuinneamh a chaomhnú ar scoil an lá sin.
 • Reáchtáladh tionól speisialta tar éis am sosa mhóir. Chuir an Coiste Glas an obair a bhí déanta ag an scoil chun fuinneamh a chaomhnú le dhá bliain anuas i láthair.  Chan na páistí go léir na hamhráin “Úsáid Arís!”, “Cuir ort dó Chóta!” agus an Cód Glas.
 • Bronnadh teastais ar na buaiteoirí den chomórtas ealaíne.
 • Bronnadh teastais ar bhaill an Choiste Ghlais 2016-2017 agus ar bhaill an Choiste Ghlais 2017-2018.

 

Pobal na Scoile

 • Bronntar an Corn Athchúrsáilte agus an Corn le haghaidh Chaomhnú Fuinnimh ag an tionól ar an Aoine.
 • Tá clár fógraí ag an gCoiste Glas thíos staighre sa scoil. Is féidir le gach éinne eolas a fháil faoi obair an Choiste Ghlais uaidh.
 • Scaip an Coiste Glas cárta teochta a fuarthas ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ar gach páiste sa scoil chun cabhrú leo a chinntiú nach gcuirtear fuinneamh amú ar theas sa bhaile.
 • Foilsíodh leathanach maidir le obair an choiste i nuachtlitir na scoile le haghaidh an tsamhraidh 2017.

 

 • Chroch páistí ó Rang a Sé póstaeir a d’fhoilsigh Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann a léiríonn treoirlínte chun fuinneamh a chaomhnú timpeall na scoile ar an 8ú Márta 2018.
  Úsáid soilse DSF.
  Múch an teilifíseán agus an DVD.
  Tóg cith seachas folcadh.
  Bí ag siúl nó ag rothaíocht.
  Déan athchúrsáil ar bhuidéil agus ar channaí.

 

Pobal

 • Foilsíodh alt faoin bpáirt a ghlac an scoil i nGlantachán Náisiúnta an Earraigh i “Mayfield Matters” san eagrán le haghaidh Meithimh/Iúil 2017.
 • Foilsíodh treoirlínte chun cabhrú leis an bpobal fuinneamh a chaomhnú agus alt faoi dhuaiseanna a bhuaigh beirt ón scoil i gcomórtas comhshaoil  a reáchtáil Stáisiún Mara Inis Arcáin faoin timpeallacht a chosaint san eagrán le haghaidh na Nollag 2017.
  Bhí na moltóirí an-tógtha leis an bpictiúr a tharraing Liam a léirigh bealaí éagsúla chun bruscar a laghdú agus le saothar Leon a chuir caomhnú fuinnimh chun cinn trí mheán na healaíne!

 

 

An Cód Glas

Táimid go léir an-bhródúil as an gCód Glas a chum Rang a Dó (M. Nóirín) bunaithe ar na smaointe cliste a bhí ag na ranganna go léir sa scoil chun fuinneamh a chaomhnú!

fonn: “Time of your Life” le Green Day

 

Cuir as na soilse mura bhfuil siad uait níos mó.

Múch an teas is gléasanna nuair nach bhfuil aon ghá leo.

Oscail na dallóga má tá seomra dorcha.

Scaoil solas an lae isteach trí na fuinneoga.

Mar i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

Ní maith linn cur amú.

Déan do dhícheall fuinneamh a chaomhnú!

 

Cuir as na soilse mura bhfuil siad uait níos mó.

Múch an teas is gléasanna nuair nach bhfuil aon ghá leo.

Coinnigh na doirse dúnta nuair atá an lá fuar.

Ná scaoil séideáin isteach. Déan iarracht mhór.

Mar i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

Ní maith linn cur amú.

Déan do dhícheall fuinneamh a chaomhnú!