Rang 2 – Nóirín

Cuairt ó John Dunleavy (Foireann Sacair Chathair Chorcaí)

Thug John Dunleavy cuairt ar an scoil ar an 20ú Márta 2018.  Labhair sé linn faoi na coirn a bhuaigh sé lena chlub Cathair Chorcaí i mbliana agus faoina shaol mar imreoir sacair.  Táimid go léir an-mhórtasach as an ngaisce atá curtha i gcrích aige agus ag a chomrádaithe.  Comhghairdeas ó chroí leo go léir!

John Dunleavy visited the school on 20th March 2018.  He spoke to us about the trophies he won with his club Cork City this year and about his life as a soccer player.  We are all very proud of the great success achieved by John and his teammates.  Warmest congratulations to them all!

 

Lá Fhéile Pádraig

Chuir Rang a Dó taispeántas beag i láthair ag an tionól ar an 16ú Márta 2018 faoi shaol Naomh Pádraig agus faoina lá féile.  Ba bhreá linn stair agus nósanna na féile seo a roinnt le pobal na scoile go léir trí mheáin an cheoil, na healaíne agus na filíochta!

Rang a Dó made a short presentation at the school assembly on 16th March 2018 about the life of Saint Patrick and his feast day.  We loved sharing the history and traditions of this festival with the rest of the school through the media of music, art and poetry!

 

Cleas Act

Táimid go léir ag tnúth go mór leis an 1d Aibreán (Domhnach Cásca) nuair a chuirfear ár scoil os comhair an phobail sa chlár “Cleas Act” ar TG4.  Bhíomar ar bís ar fad nuair a chonaiceamar an fógra seo dó agus thar a bheith bródúil as Ellie atá le feiscint  ann.

We are all very much looking forward to 1st April (Easter Sunday) when our school will be showcased in the programme “Cleas Act” on TG4.  We were very excited when we saw this trailer for it, and very proud of Ellie who features in it!

 

Cruthanna 3T

Ba bhreá linn ciúbanna, ciúbóidigh agus pirimidí a thógáil as cipíní agus as Blu-Tack le cabhair ó Mhúinteoir Aisling atá ar socrúchán scoile lenár rang faoi láthair .  Chabhraigh sé seo linn foghlaim cé mhéad ciumhais agus cúinne atá ar na cruthanna 3T seo.  Ina dhiaidh sin dheineamar cruthanna 3T as líontáin chun an coibhneas idir cruthanna 2T agus cruthanna 3T a iniúchadh, m. sh. líon na n-aghaidheanna, cruthanna na n-aghaidheanna, srl.

We loved constructing cubes, cuboids and pyramids out of sticks and Blu-Tack with help from Múinteoir Aisling who is currently on school placement with our class.  This helped us to learn how many edges and corners these 3D shapes have.  We subsequently made 3D shapes out of nets in order to explore the relationship between 2D and 3D shapes, e.g. number of faces, shapes of faces, etc.

 

An Fear Siúil

Bhaineamar an-taitneamh as an dráma “An Fear Siúil” a léirigh an comhlacht amharclainne Graffiti sa scoil ar an 6ú Márta 2018.  Míle buíochas do Mhúinteoir Máire as ucht siamsaíocht na maidine a eagrú dúinn d’fhonn Coicís na Gaeilge a cheiliúradh!

We thoroughly enjoyed the drama “An Fear Siúil” which was staged by Graffiti Theatre Company in the school on 6th March 2018.  Many thanks to Múinteoir Máire for organising the morning’s entertainment to celebrate Coicís na Gaeilge!

 

Ceolchoirm na Scoile

Bhaineamar sárthaitneamh go deo as ceoldráma beag bunaithe ar an scéal “An Cochaillín Dearg” a léiriú ag ceolchoirm na scoile ar an 13ú Feabhra 2018.

We thoroughly enjoyed staging a short musical of the story “Little Red Riding Hood” at the school concert on 13th February 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=3x7mZHczynI

 

Tu B’Shvat

Dhein na páistí i Rang a Dó ceiliúradh ar an bhféile Tu B’Shvat i mí Eanáir.  Athbhliain na gCrann is ea í do na Giúdaigh agus itheann siad go leor torthaí agus cnónna don ócáid.  Spreagadh spéis bheo ionainn go léir agus sinn i mbun foghlamtha faoi shaothair éagsúla de chuid Kandinsky sular thugamar faoi ealaín bunaithe ar chrainn a réiteach dár dtaispeántas.  Ba bhreá linn an t-amhrán “Let it Grow!” a chanadh as Béarla agus an t-iomann “Baruch Atah Adonai Eloheinu” a chanadh in Eabhrais ag an tionól scoile.  Bhaineamar an-sult as an ngníomhamhrán “Léimigí! Casaigí!” a chur i láthair do phobal na scoile ar an lá chomh maith!

The children in Rang a Dó celebrated the festival of Tu B’Shvat in January.  It is the Jewish New Year of the Trees and the Jewish people eat lots of fruit and nuts for the occasion.  We were fascinated to learn about various works created by Kandinsky before preparing art inspired by trees for our presentation.  We loved singing the song “Let it Grow!” in English and the hymn “Baruch Atah Adonai Eloheinu” in Hebrew at the school assembly.  We thoroughly enjoyed performing the action song “Léimigí! Casaigí!” for the rest of the school on the day as well!

 

Ferdinand

Thugamar cuairt ar an bpictiúrlann sa Linn Dhubh ar an 20ú Nollaig chun an scannán “Ferdinand” a fheiscint in éineacht le roinnt de na bunranganna eile.  Bhí sé ar fheabhas!

We visited the cinema in Blackpool on 20th December to see the film “Ferdinand” with some of the other junior classes.  It was brilliant!

 

 

Tionscnaimh réitithe ag Ellie agus ag Senan

Chuir Ellie dhá thionscnaimh fhíorshuimiúla faoin dúlra agus faoi ulchabháin le chéile sa bhaile agus réitigh Senan ceann eile mar gheall ar ghreannáin  Bhaineamar go léir an-sásamh as an obair iontach a chuireadar i láthair don rang nuair a bhí críochnaithe acu.

Ellie compiled two very interesting projects about nature and owls at home and Senan also prepared one about comics.  We all greatly enjoyed their presentations of their fantastic work to the class when their endeavours were complete.

 

Seo Linn

Bhíomar ar bís nuair a thug an banna popcheoil-ceoil tíre dátheangach “Seo Linn” cuairt ar an scoil i Mí na Samhna chun amhrán popcheoil as Gaeilge a mhúineadh do chór na scoile le haghaidh an chláir siamsaíochta “Cleas Act” a chraoltar ar TG4.  Chuireadar ceolchoirm den chéad scoth ar siúl sa halla dúinn agus bhaineamar go léir ardtaitneamh aisti.

We were very excited when the bilingual pop-folk band “Seo Linn” visited the school in November to teach the school choir a pop song as Gaeilge for TG4’s entertainment programmeCleas Act”.  They treated us to a wonderful concert in the hall which we all enjoyed thoroughly.

 

Aoife Murray

Thug Aoife Murray a imríonn camógaíocht le Corcaigh cuairt ar an scoil ar an 24ú Mí na Samhna 2017.  Thug sí léargas iontach dúinn ar a saol mar laoch spóirt agus comhairle den scoth dúinn le leanúint amach anseo!

Cork camogie player Aoife Murray visited the school on 24th November 2017.  She gave us a great insight into her life as a sporting hero and brilliant advice to follow in the future!

 

Gabriela agus a tionscnamh faoin Laitvia

Is as an Laitvia do mhuintir Gabriela agus labhraíonn siad Laitvis agus Béarla sa bhaile.  Thugadar cuairt ar a dtír dúchais le déanaí agus chuir Gabriela tionscnamh fíorshuimiúil i láthair don rang mar gheall ar a turas nuair a d’fhill sí orainn.  Bhíomar go léir an-tógtha leis an obair iontach a bhí curtha i gcrích aici agus músclaíodh spéis bheo ionainn fad is a bhíomar i mbun foghlamtha faoin Laitvia uaithi.  Maith thú!

Gabriela’s family is from Latvia and they speak both Latvian and English at home.  They recently visited their native land and Gabriela presented a very interesting project to the class about her trip when she returned.  We were all very impressed by the excellent work she had completed and were fascinated to learn so much about Latvia from her.  Well done Gabriela!

 

Comórtas Ealaíne

Táimid go léir fíorbhródúil as an ngaisce a chuir Aoibheann i gcrích nuair a ghlac sí páirt sa chomórtas ealaíne bliantúil a reáchtáil An Foras Pátrúnachta.  Bhuaigh sí amparán lán le duaiseanna ina raibh uaireadóir cliste, fearas ealaíne de chuid Crayola agus míreanna mearaí, don saothar a réitigh sí bunaithe ar an téama “Teangacha na hEorpa” le cabhair ó Mhúinteoir Laura.  Maith thú, a Aoibhinn!

We are all very proud of Aoibheann’s success in An Foras Pátrúnachta‘s annual art competition.  She won a hamper of prizes which included a smart watch, a Crayola art set and jigsaws for her entry which she prepared with help from Múinteoir Laura based upon the theme of “Teangacha na hEorpa” (European Languages). Well done Aoibheann!

 

Lá Altaithe

Dhein na páistí i Rang a Dó ceiliúradh ar Lá Altaithe i Mí na Samhna.  Spreagadh spéis bheo ionainn go léir agus sinn i mbun foghlamtha faoi thuras na nOilithreach ar bord na loinge Mayflower agus faoin gcéad fhéasta a roinn na hOilithrigh agus na Bundúchasaigh Mheiriceánacha le chéile sa bhliain 1621.  Bhí áthas an domhain orainn stair agus nósanna na féile Meiriceánaí seo a roinnt le pobal na scoile trí mheáin an cheoil, na hamhránaíochta agus na healaíne ag ár dtionól scoile, agus bhaineamar taitneamh ar leith as gléasadh suas don ócáid.  Deis iontach a bhí ann do phobal na scoile go léir machnamh a dhéanamh ar an sonas agus ar an séan a líonann ár gcroíthe a bhuí lenár gcairde, lenár dteaghlaigh agus le pobal an Ghoirt Álainn, agus buíochas a ghabháil as ucht na mbeannachtaí seo!

The children in Rang a Dó celebrated Thanksgiving in November.  We were fascinated to learn about the Pilgrims’ voyage aboard the Mayflower and the first feast shared between the Pilgrims and Native Americans in 1621.  We were delighted to present the history and traditions of this U.S. holiday to the rest of the school through music, song and art at our school assembly, and particularly enjoyed dressing up for the occasion.  It was a wonderful opportunity for the entire school to reflect upon and be grateful for the joy and happiness our friends, family and community in Mayfield bring to our lives!

 

Scileanna Sorcais

Thug Darine Flanagan agus Jacob Hirsch-Holland, beirt taibheoirí sorcais ón eagraíocht Performance without Borders, cuairt ar an scoil ar an 16ú Mí na Samhna 2017.  Mhúin siad scileanna éagsúla sorcais do na Naíonáin Mhóra, do Rang a hAon and do Rang a Dó, agus bhain na páistí an-sásamh go deo as páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí agus sna cluichí a d’eagraigh siad.  Guímid gach rath orthu lena ngníomhaíochtaí tiomsaithe airgid agus iad ag réiteach dá dturas chuig Nicearagua, áit a ndéanfaidh siad amhlaidh do pháistí leochaileacha i gceantair bheo bhochta ar feadh trí mhí!

Darine Flanagan and Jacob Hirsch-Holland, two circus artists from Performers without Borders visited the school on 16th November 2017.  They taught a variety of circus skills to the Naíonáin Mhóra, Rang a hAon and Rang a Dó, and the children thoroughly enjoyed participating in the activities and games they organised.  We wish them all the best with their fundraising activities as they prepare to travel to Nicaragua where they will to do the same for vulnerable children in areas of high poverty there for three months!

 

Seachtain na hEolaíochta

Bhaineamar an-sásamh as páirt a ghlacadh i réimse leathan de ghníomhaíochtaí oideachasúla le linn Sheachtain na hEolaíochta.  Thug Dale Treadwell ó RTÉ Jr cuairt ar an scoil chun a chuid eolais faoi dhineasáir a roinnt linn agus chuir Aonad Soghluaiste Eolaíochta an Leasa Mhóir ceardlann idirghníomhach i láthair dúinn faoi leictreachas.  Ba bhreá linn obair as lámha a chéile faoi stiúir an Chlub Brickx chun struchtúir éagsúla a thógáil as Lego chomh maith agus ár scileanna réitithe fadhbanna a fhorbairt amhlaidh.  Míle buíochas do Mhúinteoir Maebh as ucht na himeachtaí iontacha seo go léir a eagrú!

We enjoyed completing a variety of educational activities during Science Week.  Dale Treadwell from RTÉ Jr visited the school to share his knowledge of dinosaurs with us and the Lismore Mobile Science Unit facilitated an interactive workshop about electricity for our class.  We also loved working together under the direction of the Brickx Club to creatively construct various structures out of Lego while also developing our problem solving skills.  Many thanks to Múinteoir Maebh for organising all these wonderful events!

 

Oíche Shamhna

Bhí craic iontach ag Rang a Dó nuair a bhí Oíche Shamhna á ceiliúradh againn.  Ba bhreá linn gléasadh suas mar chailleacha, mar phúcaí agus mar dheamhain fhola, agus roinnt cluichí spraíúla (agus beagáinín scanrúla) a imirt!

We had great fun in Rang a Dó when celebrating Hallowe’en.  We loved dressing up as witches, ghosts, and vampires, and playing some fun (and slightly frightening) games!

 

Seachtain na Matamaitice

D’úsáideamar ár “súile matamaitice” chun neart uimhreacha, cruthanna, línte agus pátrún a aithint timpeall na scoile ar fad le linn Sheachtain na Matamaitice!

We used our “maths eyes” to identify lots of numbers, shapes, lines and patterns all around the school during Maths Week!

 

Féile na Bliana

Bhí Féile na Bliana ar siúl Dé hAoine, 13ú Deireadh Fómhair 2017.  Bhí áthas an domhain ar Rang a Dó ceiliúradh a dhéanamh ar an gCríostaíocht ag an ócáid seo.  Bhaineamar an-sult as saol Íosa Críost a léiriú i ndráma beag le mím agus ceol ar an lá!

Féile na Bliana took place on Friday, 13th October 2017.  Rang a Dó were delighted to celebrate the religion of Christianity at this event.  We immensely enjoyed dramatising the life of Jesus Christ using mime and music on the day!

 

Cuairt an ArdMhéara

Chuireamar fáilte is fiche roimh an gComhairleoir Tony Fitzgerald, ArdMhéara Chorcaí, agus roimh a bhean chéile Georgina nuair a thugadar cuairt ar an scoil ar an 5ú Deireadh Fómhair 2017.

We extended a very warm welcome to Councillor Tony Fitzgerald, Lord Mayor of Cork, and to his wife Georgina when they visited the school on 5th October 2017.

 

Siúlóid Dúlra an Fhómhair

Chuaigh an rang ar siúlóid dúlra an Fhómhair ar an 29ú Meán Fómhair 2017.  Chabhraigh sí linn níos mó a fhoghlaim faoinár dtimpeallacht áitiúil agus tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar an tséasúir ar phlandaí agus ar ainmhithe éagsúla.

The class went on an Autumn nature walk on 29th September 2017.  It helped us to learn more about our local environment and to appreciate the influence of the seasons on various plants and animals.

 

Snámh

“Cleachtadh a dhéanann máistreacht” a deirtear agus is cinnte go mbainimid idir thaitneamh agus thairbhe as ár gceachtanna sa linn snámha áitiúil ar an Luan.  Tá feabhas ag teacht ar ár gcumas snámha gach uile sheachtain!

It’s said that “Practice makes perfect”, and we certainly enjoy and benefit immensely from our lessons in the local swimming pool each Monday.  Our swimming is improving each and every week!

 

Rince Gaelach

Is aoibhinn linn rince Gaelach a fhoghlaim ó Mhúinteoir Micheál ar an Déardaoin!

We love learning Irish dancing from Múinteoir Micheál every Thursday!