Rang 2 – Nóirín

🌟🚀🔭 Turas Scoile 🌟🚀🔭

Chuaigh Rang a Dó uilig ar turas scoile Dé Céadaoin, 13ú Meitheamh 2018.  Ar maidin thugamar cuairt ar Réadlann na Carraige Duibhe.  Bhí spórt agus spraoi againn agus sinn ag glacadh páirte i gceardlann faoi stiúir Chaoimhín ina raibh orainn coimhthígh a mhúnlú as glantóirí píopaí agus ábhair éagsúla a mheascadh chun slam a dhéanamh.  Ina dhiaidh sin thaispeáin Frances an taispeántas idirghníomhach eolaíochta “Cosmos ag an gCaisleán” dúinn.  Ba bhreá linn dul sa tóir ar réaltaí eireabaill chun an domhan a shábháil go fíorúil agus an cluiche “Comet Chaser” á imirt againn.  Bhaineamar an-sult as an am a chaitheamar ag féachaint ar fhíseán sa phláinéadlann chomh maith.  Níos déanaí chuamar go dtí Leisureplex.  D’itheamar lón ar dtús agus ansin chaitheamar tréimhse ag babhláil ann sular fhilleamar ar an scoil.  Bhí lá den scoth againn!

All of Rang a Dó went on a school tour on Wednesday, 13th June 2018.  In the morning we visited Blackrock Castle Observatory.  We had great fun participating in a workshop with Caoimhín which involved making aliens out of pipe-cleaners and mixing various materials to create slime.  Afterwards Frances showed us the “Cosmos at the Castle” interactive science exhibition.  We loved virtually saving the world while playing the “Comet Chaser” game.  We also thoroughly enjoyed watching a video in the planetarium.  Later we went to Leisureplex. We ate our lunch first and then we spent a while bowling before returning to school.  We had a brilliant day!

 

🎼🎤🎸 Seisiún Taifeadta 🎼🎤🎸

Tháinig Niall Vallely chun na scoile chun rianta ceoil a thaifeadadh le haghaidh dhlúthdhiosca na scoile le déanaí.  Bhaineamar an-sult as an amhrán “Tá Scéilín Beag le Rá Agam” a chanadh le tionlacan ó Mhúinteoir Gavin ar an ngiotár le linn ár seisiúin taifeadta.  Táimid ag tnúth go mór leis na hamhráin a chan na ranganna eile a chloisteáil nuair a eiseofar an dlúthdhiosca ag an Margadh Geimhridh i mí na Nollag!

Niall Vallely recently visited the school to record music tracks for our school CD.  We thoroughly enjoyed singing the song “Tá Scéilín Beag le Rá Agam” with Múinteoir Gavin accompanying us on the guitar during our recording session.  We are really looking forward to hearing the songs the other classes sung when the CD is launched at the Margadh Geimhridh in December!

 

 

🌳😃⚽ Siúlóid, Lá Spóirt agus Cathaoireacha Rotha 🌳😃⚽

Chuamar an scoil go léir ar siúlóid timpeall an Ghoirt Álainn Déardaoin, 7ú Meitheamh i gcuimhne ar ár gcara Maarten a d’fhreastal ar Ghaelscoil an Ghoirt Álainn agus a cailleadh de dheasca ailse.  Ina dhiaidh sin bhí ár Lá Spóirt ar siúl againn agus bhaineamar an-taitneamh go deo as.

An lá dar gcionn ghlacamar páirt i rásaí i gcathaoireacha rotha sa halla agus bhí an-chraic againn.

All of the school went on a walk around Mayfield on Thursday 7th June to remember our friend Maarten who was a pupil of Gaelscoil an Ghoirt Álainn and passed away from cancer.  Afterwards we had our Sports Day and immensely enjoyed it.

The following day we had great fun participating in wheelchair races in the halla!

 

📕✏🎨 Fighting Words 📕✏🎨

Thug ár rang cuairt ar amharclann Graffiti sa Linn Dhubh ar an 1d Meitheamh d’fhonn freastal ar cheardlann scríbhneoireachta cruthaithí “Fighting Words” ann.  Bhaineamar sárthaitneamh as scéalta dar teideal “An Labradoodleboogle agus an Cnaipín Sicín i bPláinéad an Aonbheannaigh” a scríobh agus táimid an-bhródúil astu. Chumamar tús an scéil le chéile mar rang le treoir ó Shíle, ó John agus ó Ravnita.  Ina dhiaidh sin cheap gach éinne againn clabhsúr dár gcuid féin le cur leis.  Táimid fíorbhuíoch de Shíle, de John agus de Ravnita as ucht a gcuid cabhrach uilig agus de Kate as ucht ár scéalta a mhaisiú lena léaráidí iontacha.  Is aoibhinn linn scríobh!

Our class visited the Graffiti Theatre in Blackpool on 1st June to attend a “Fighting Words” creative writing workshop.  We thoroughly enjoyed writing stories entitled “An Labradoodleboogle agus an Cnaipín Sicín i bPláinéad an Aonbheannaigh” (“The Labradoodleboogle and the Chicken Nugget in the Unicorn Planet”) and are extremely proud of them.  We composed the start of the story as a class with guidance from Síle, John and Ravnita.  We then proceeded to each write our own individual conclusion to it.  We are very grateful to Síle, John and Ravnita for all of their help and to Kate for illustrating our stories with her brilliant drawings.  We love writing!

 

An Labradoodleboogle agus an Cnaipín Sicín i bPláinéad an Aonbheannaigh

tús an scéil (a cumadh mar rang)

the start of the story (composed as a class)

Lá amháin bhí Dickie sa pháirc agus bhí sé ag rith ó sheangáin.  Ansin chonaic sé Waddles an Cnaipín Sicín agus thosaigh sé ag caint léi.

“An bhfuil cead agam tú a phósadh?” arsa Dickie.

“Tá” arsa Waddles. 

Chuaigh Waddles go dtí an siopa le haghaidh bábóg agus fuair sí gúna.  Chuaigh Dickie go dtí an siopa chun culaith mhadra agus hata ard a fháil.  Ansin chuaigh siad go dtí McDonalds chun teaghlach Waddles a fháil don bhainis.

I gcomhair mhí na meala chuaigh siad go dtí Pláinéad an Aonbheannaigh, agus ansin chonaic siad…

 

😃⚽ Bliots Peile 😃⚽

Bhaineamar an-sult as páirt a ghlacadh i mbliots peile a bhí ar siúl i bPáirc an Umair ar an 29ú Bealtaine 2018!

We thoroughly enjoyed participating in a football blitz in the Tank Field on 29th May 2018!

 

📕🎨🎸✏ Scríobh Leabhar📕🎨🎸✏

Bhí áthas an domhain  orainn páirt a ghlacadh sa tionscnamh “Scríobh Leabhar” i mbliana.  D’oibríomar go léir go dian dícheallach chun leabhair dár gcuid féin a chumadh, a mhaisiú agus a fhoilsiú as Gaeilge.  Ina dhiaidh sin seoladh iad chuig scoil eile ionas go bhféadfadh na daltaí ann iad a léamh.  Scríobh a múinteoir Fiona nóta deas chugainn le cur in iúl dúinn gur bhaineadar an-sult as ár scéalta uilig!

Fuair gach páiste sa rang teastas agus cás peann luaidhe “Scríobh Leabhar”.  Fuaireamar cuireadh freastal ar cheolchoirm i bPáirc Mhic Gearailt ar an 17ú Bealtaine 2018 chun an sárobair a bhí déanta againn a cheiliúradh chomh maith.

Ba bhreá linn éisteacht leis an mbanna popcheoil dátheangach “Seo Linn” i mbun ceoil agus bhíomar an-bhródúil as Ciara agus as Seán nuair a bronnadh boinn orthu dá saothair “Breithlá Lúlú” agus “Colm Cóála”.  Ina dhiaidh sin chaitheamar tamall ag spraoi sa chlós súgartha in éineacht leis na Naíonáin Bheaga sular fhilleamar ar an scoil ar an mbus.  Bhí lá iontach againn!

We were delighted to participate in the “Scríobh Leabhar” initiative this year.  We all worked very hard to compose, illustrate and publish our own books in Irish.  They were then sent to another school so that the pupils there could read them.  Their teacher Fiona wrote us a lovely note to let us know that they really enjoyed all of our stories!

Each child in the class received a certificate and a “Scriobh Leabhar” pencil case.  We were also invited to attend a concert in Fitzgerald Park on 17th May 2018 to celebrate our great work.

We loved listening to the bilingual popband “Seo Linn” singing and were very proud of Ciara and Seán when they were presented with medals for their stories “Breithlá Lúlú” agus “Colm Cóála”.  Afterwards we spent a while having fun in the playground with the Naíonáin Bheaga before we returned to school on the bus.  We had a great day!

 

 

💐🌳🎭 An Gairdín Rúnda 💐🌳🎭

Tháinig compántas drámaíochta ó Shasana chun na scoile ar an 14ú Bealtaine 2018 chun an scéal “The Secret Garden” a scríobh Frances Hodgson Burnett a léiriú do na páistí i Ranganna a hAon go dtí a Sé.  Ba bhreá linn na hamhráin “Count on Me”, “When I Grow Up” agus “A Million Dreams” a chanadh in éineacht leis na haisteoirí agus an scéal clasaiceach seo á chur i láthair acu.  Bhaineamar an-taitneamh go deo as!

An English theatre company visited the school on 14th May 2018 to perform the story of “The Secret Garden” written by Frances Hodgson Burnett for the children in First to Sixth Class.  We loved singing the songs “Count on Me”, “When I Grow Up” and “A Million Dreams” with the actors as they dramatised this classical story which we thoroughly enjoyed!

 

 

🌳 Glantachán Náisiúnta an Earraigh 2018 🌳

D’oibrigh ár rang go dian dícheallach chun an halla nua a ghlanadh agus an scoil ag glacadh páirte i nGlantachán Náisiúnta an Earraigh ar an 20ú Aibreán 2018.

Our class worked super hard to clean the new hall as our school participated in the National Spring Clean on 20th April 2018.

 

 

😃⚽ Traenáil Pheile le Múinteoir Pádraig 😃⚽

Is aoibhinn linn traenáil pheile a dhéanamh le Múinteoir Pádraig ar an Déardaoin an téarma seo!

We love doing football training with Múinteoir Pádraig each Thursday this term!

 

 

 

🌞🏃🌞 Trialacha do Spórt na Cathrach 🌞🏃🌞

Bhaineamar an-sult as páirt a ghlacadh sna trialacha do Spórt na Cathrach ar an 14ú Aibreán 2018.

We had great fun participating in the trials for Cork City Sports on 14th April 2018.

 

🎼📺🌟 “Cleas Act” ar TG4 🎼📺🌟

Cuireadh Gaelscoil an Ghoirt Álainn os comhair an phobail ar an gcéad eagrán den tsraith nua den chlár siamsaíochta “Cleas Act” a craoladh ar TG4 ar an 1d Aibreán 2018.  Bhí sé lán le gleacaíocht agus gleo!

Bhaineamar ardtaitneamh as Ellie agus Joshua a fheiscint ag freagairt “Ceist an Lae” ar an eagrán a craoladh ar an 15ú Aibreán 2018 (ag timpeall ar 22:00) freisin.

Brúigh anseo chun an clár a fheiscint ar sheinnteoir TG4!

Gaelscoil an Ghoirt Álainn was showcased in the first episode of the new series of TG4’s entertainment programme “Cleas Act” which was broadcast on 1st April 2018.  It was full of acrobatics and antics!

We also thoroughly enjoyed watching Ellie and Joshua answering “Ceist an Lae” on the episode broadcast on 15th April 2018 (at approximately 22:00).

Click here to watch the programme on the TG4 Player!

 

 

🏊 Comórtas Snámha 🏊

Bhí áthas an domhain orainn nuair a bhuaigh an scoil Comórtas Snámha Thuaisceart Chathair Chorcaí ar an 22ú Márta 2018 faoi stiúir Mhúinteoir Maebh agus Mhúinteoir Aoife. Táimid thar a bheith bródúil as an éacht seo, agus go háirithe as Aaron agus as Ryan inár rang! Maith sibh!

We were delighted when the school won the Northside Swimming Gala on 22nd March 2018 under the direction of Múinteoir Maebh and Múinteoir Aoife. We are very proud of this achievement, and especially of Aaron and Ryan in our class. Well done!

 

 

🎤 Cuairt ó John Dunleavy 🎤

Thug John Dunleavy cuairt ar an scoil ar an 20ú Márta 2018.  Labhair sé linn faoin dá chorn a bhuaigh sé lena chlub Cathair Chorcaí i mbliana (Sraith na hÉireann & Corn Chumann Peile na hÉireann) agus faoina shaol mar imreoir sacair.  Táimid go léir an-mhórtasach as an ngaisce atá curtha i gcrích aige agus ag a chomrádaithe.  Comhghairdeas ó chroí leo go léir!

John Dunleavy visited the school on 20th March 2018.  He spoke to us about the two trophies he won with his club Cork City this year (League of Ireland & FAI Cup) and about his life as a soccer player.  We are all very proud of the great success achieved by John and his teammates.  Warmest congratulations to them all!

 

 

🎉☘☘ Lá Fhéile Pádraig 🎉☘☘

Chuir Rang a Dó taispeántas gairid i láthair ag an tionól scoile ar an 16ú Márta 2018 faoi shaol Naomh Pádraig agus faoina lá féile.  Ba bhreá linn stair agus nósanna na féile seo a roinnt le pobal na scoile go léir trí mheáin an cheoil, na healaíne agus na filíochta!

Rang a Dó made a short presentation at the school assembly on 16th March 2018 about the life of Saint Patrick and his feast day.  We loved sharing the history and traditions of this festival with the rest of the school through the media of music, art and poetry!

 

 

💡♻⚡ Lá ar Bheagán Fuinnimh 💡♻⚡

D’fhoghlaimíomar an-chuid faoi chúrsaí fuinnimh i mí Eanáir agus i mí Feabhra agus sinn ag iarraidh an tarna Brat Glas a bhaint amach don scoil.  Ina dhiaidh sin bhí Lá ar Bheagán Fuinnimh ar siúl sa scoil ar an 13ú Márta 2018.  Chaitheamar go léir an éide scoile ghlas don ócáid seo agus dheineamar ár seacht ndícheall fuinneamh a chaomhnú ar an lá.  Bronnadh teastais ar Chloe agus ar Mholly mar aitheantas ar an sárobair a chuireadar isteach mar bhaill den Choiste Glas i mbliana agus anuraidh, agus fuair Ciara teastas don saothar a chuir sí isteach ar an gcomórtas ealaíne scoile bunaithe ar an téama “caomhnú fuinnimh”.  Bhí lá den scoth againn!

Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoin Lá Gníomhach agus faoi obair an Choiste Ghlais anseo!

We learnt lots about energy during January and February as we worked to earn a second Green Flag for our school.  A Low Energy Day was subsequently held in the school on the 13th March 2018.  We all wore our green school uniform for the occasion and did our very best to conserve energy on the day.  Molly and Chloe were presented with certificates in recognition of the outstanding work they did as members of the Green-Schools Committee this year and last year, and Ciara also received a certificate for her entry in the school art competition based on the theme of “energy conservation”.  We had a brilliant day!

You can learn more about our Day of Action and about the work of the Green-Schools Committee here!

 

 

🎬 “Cleas Act” le craoladh ar an 1/4/2018 🎬

Táimid go léir ag tnúth go mór leis an 1d Aibreán (Domhnach Cásca) nuair a chuirfear ár scoil os comhair an phobail sa chlár “Cleas Act” ar TG4.  Bhíomar ar bís ar fad nuair a chonaiceamar an fógra seo dó agus thar a bheith bródúil as Ellie atá le feiscint ann.

We are all very much looking forward to 1st April (Easter Sunday) when our school will be showcased in the programme “Cleas Act” on TG4.  We were very excited when we saw this trailer for it, and very proud of Ellie who features in it!

 

 

🎲🏀 Cruthanna 3T 🎲🏀

Ba bhreá linn ciúbanna, ciúbóidigh agus pirimidí a thógáil as cipíní agus as Blu-Tack le cabhair ó Mhúinteoir Aisling atá ar socrúchán scoile lenár rang faoi láthair .  Chabhraigh sé seo linn foghlaim cé mhéad ciumhais agus cúinne atá ar na cruthanna 3T seo.  Ina dhiaidh sin dheineamar cruthanna 3T as líontáin chun an coibhneas idir cruthanna 2T agus cruthanna 3T a iniúchadh, m. sh. líon na n-aghaidheanna, cruthanna na n-aghaidheanna, srl.

We loved constructing cubes, cuboids and pyramids out of sticks and Blu-Tack with help from Múinteoir Aisling who is currently on school placement with our class.  This helped us to learn how many edges and corners these 3D shapes have.  We subsequently made 3D shapes out of nets in order to explore the relationship between 2D and 3D shapes, e.g. number of faces, shapes of faces, etc.

 

 

🎭 An Fear Siúil 🎭

Bhaineamar an-taitneamh as an dráma “An Fear Siúil” a léirigh an comhlacht amharclainne Graffiti sa scoil ar an 6ú Márta 2018.  Míle buíochas do Mhúinteoir Máire as ucht siamsaíocht na maidine a eagrú dúinn d’fhonn Coicís na Gaeilge a cheiliúradh!

We thoroughly enjoyed the drama “An Fear Siúil” which was staged by Graffiti Theatre Company in the school on 6th March 2018.  Many thanks to Múinteoir Máire for organising the morning’s entertainment to celebrate Coicís na Gaeilge!

 

 

🎼 Ceolchoirm na Scoile 🎼

Bhaineamar sárthaitneamh go deo as ceoldráma gairid bunaithe ar an scéal “An Cochaillín Dearg” a léiriú ag ceolchoirm na scoile ar an 13ú Feabhra 2018.

We greatly enjoyed staging a short musical of the story “Little Red Riding Hood” at the school concert on 13th February 2018.

 

 

🏆 Feis Mhaitiú 🏆

Comhghairdeas ó chroí le banna ceoil na scoile as ucht Feis Mhaitiú a bhuachan ar an 7ú Feabhra 2018 faoi stiúir Mhúinteoir Gavin agus Mhúinteoir Aisling.  Táimid an-mhórtasach as an ngaisce atá curtha i gcrích acu go léir, agus go háirithe as Ben inár rang! Maith sibh!

Warmest congratulations to the school band on their victory in Feis Mhaitiú on 7th February 2018 under the direction of Múinteoir Gavin and Múinteoir Aisling.  We are very proud of the success they have all achieved, and most especially of Ben in our class. Well done!

 

 

 

🎥 “Cleas Act” i mBaile Átha Cliath 🎥

Chuaigh grúpa ón scoil go dtí stiúideonna RTÉ i mBaile Átha Cliath ar an 5ú Feabhra 2018 chun píosaí scannánaíochta a thaifeadadh ann le haghaidh eagráin den chlár “Cleas Act” a chraolfar ar TG4 i mí Aibreáin.  Bhí Joshua agus Seán ónár rang ina measc agus bhí an-lá acu!

A group travelled from the school to RTÉ studios in Dublin on 5th February 2018 to record footage for an episode of “Cleas Act” about the school which will be broadcast on TG4 in April.  Joshua and Seán from our class were there and had a great day!

 

 

🕍🌳✡ Tu B’Shvat 🕍🌳✡

Dhein na páistí i Rang a Dó ceiliúradh ar an bhféile Tu B’Shvat i mí Eanáir.  Athbhliain na gCrann is ea í do na Giúdaigh agus itheann siad go leor torthaí agus cnónna don ócáid.  Spreagadh spéis bheo ionainn go léir agus sinn i mbun foghlama faoi shaothair éagsúla de chuid Kandinsky sular thugamar faoi ealaín bunaithe ar chrainn a réiteach dár dtaispeántas.  Ba bhreá linn an t-amhrán “Let it Grow!” a chanadh as Béarla agus an t-iomann “Baruch Atah Adonai Eloheinu” a chanadh in Eabhrais ag an tionól scoile.  Bhaineamar súp as an ngníomhamhrán “Léimigí! Casaigí!” a chur i láthair do phobal na scoile ar an lá chomh maith!

The children in Rang a Dó celebrated the festival of Tu B’Shvat in January.  It is the Jewish New Year of the Trees and the Jewish people eat lots of fruit and nuts for the occasion.  We were fascinated to learn about various works created by Kandinsky before preparing art inspired by trees for our presentation.  We loved singing the song “Let it Grow!” in English and the hymn “Baruch Atah Adonai Eloheinu” in Hebrew at the school assembly.  We thoroughly enjoyed performing the action song “Léimigí! Casaigí!” for the rest of the school on the day as well!

 

 

🎄🎅 An Nollaig 🎄🎅
Bhaineamar an-sult as an tionól scoile a bhí againn ag deireadh an téarma chun an Nollaig a cheiliúradh.  Ina dhiaidh sin d’imríomar go leor cluichí taitneamhacha sa seomra ranga!

We immensely enjoyed our end-of-term school assembly to celebrate Christmas.  Afterwards we played lots of fun games in the classroom!

 

 

🎥 Ferdinand 🎥

Thugamar cuairt ar an bpictiúrlann sa Linn Dhubh ar an 20ú Mí na Nollag 2017 chun an scannán “Ferdinand” a fheiscint in éineacht le roinnt de na bunranganna eile.  Bhí sé ar fheabhas!

We visited the cinema in Blackpool on 20th December 2017 to see the film “Ferdinand” with some of the other junior classes.  It was excellent!

 

 

💃 Rince Gaelach 💃

Is aoibhinn linn rince Gaelach a fhoghlaim ó Mhúinteoir Micheál ar an Déardaoin.  Bhí craic iontach againn ag ceacht speisialta a bhí againn le Rang a Dó (M. Niamh) i Mí na Nollag!

We love learning Irish dancing from Múinteoir Micheál every Thursday.  We had great fun at a special lesson with Múinteoir Niamh’s Rang a Dó in December!

 

 

👏⚽ Bliots i bPáirc Uí Chaoimh 👏

Chuaigh grúpa ó Rang a Dó go dtí Páirc Uí Chaoimh ar an 7ú Mí na Nollag 2017 chun páirt a ghlacadh i mbliots peile a bhí ar siúl ann.  Fuaireadar an deis imirt ar an bpáirc uile-aimsire nua atá ag an staid agus bhaineadar an-taitneamh go deo as.  Míle buíochas do Mhúinteoir Gavin agus do Mhúinteoir Clár D as ucht rannpháirtíocht na scoile sa chomórtas a eagrú agus as ucht dul in éineacht leis na páistí ar an lá!

A group from Rang a Dó travelled to Páirc Uí Chaoimh on 7th December 2017 to participate in a football blitz being held there.  They had the opportunity to play on the stadium’s new all-weather pitch and had tremendous fun doing so.  Many thanks to Múinteoir Gavin and Múinteoir Clár D for organising the school’s participation in the competition and for accompanying the children on the day!

 

📌✔✍ Tionscnaimh réitithe ag Ellie agus ag Senan 📌✔✍

Chuir Ellie dhá thionscnamh fhíorshuimiúla faoin dúlra agus faoi ulchabháin le chéile sa bhaile agus réitigh Senan ceann eile mar gheall ar ghreannáin  Bhaineamar go léir an-sásamh as an obair iontach a chuireadar i láthair don rang nuair a bhí críochnaithe acu.

Ellie compiled two very interesting projects about nature and owls at home and Senan also prepared one about comics.  We all greatly enjoyed their presentations of their fantastic work to the class when their endeavours were complete.

 

 

🎤🎻🎹 Seo Linn 🎤🎻🎹

Bhíomar ar bís nuair a thug an banna popcheoil/ceoil tíre dátheangach mór le rá “Seo Linn” cuairt ar an scoil i Mí na Samhna chun amhrán popcheoil as Gaeilge a mhúineadh do chór na scoile le haghaidh an chláir siamsaíochta “Cleas Act” a chraoltar ar TG4.  Chuireadar ceolchoirm den chéad scoth ar siúl sa halla dúinn agus bhaineamar go léir ardtaitneamh aisti.

We were very excited when the bilingual pop/folk band “Seo Linn” visited the school in November to teach the school choir a pop song as Gaeilge for TG4’s entertainment programmeCleas Act”.  They treated us to a wonderful concert in the hall which we all enjoyed thoroughly.

 

 

 

🎨 Comórtas Ealaíne 🎨

Táimid go léir fíorbhródúil as an ngaisce a chuir Aoibheann i gcrích nuair a ghlac sí páirt sa chomórtas ealaíne bliantúil a reáchtáil An Foras Pátrúnachta.  Bhuaigh sí amparán lán le duaiseanna ina raibh uaireadóir cliste, fearas ealaíne de chuid Crayola agus míreanna mearaí, don saothar a réitigh sí bunaithe ar an téama “Teangacha na hEorpa” le cabhair ó Mhúinteoir Laura.  Maith thú, a Aoibhinn!

We are all very proud of Aoibheann’s success in An Foras Pátrúnachta‘s annual art competition.  She won a hamper full of prizes which included a smart watch, a Crayola art set and jigsaws for her entry which she prepared with help from Múinteoir Laura based upon the theme of “Teangacha na hEorpa” (European Languages).  Well done Aoibheann!

 

 

🌟⭐💫 Aoife Murray 🌟⭐💫

Thug Aoife Murray a imríonn camógaíocht le Corcaigh cuairt ar an scoil ar an 24ú Mí na Samhna 2017.  Thug sí léargas iontach dúinn ar a saol mar laoch spóirt agus comhairle den scoth dúinn le leanúint amach anseo!

Cork camogie player Aoife Murray visited the school on 24th November 2017.  She gave us a great insight into her life as a sporting hero and brilliant advice to follow in the future!

 

 

🌍 Gabriela agus a tionscnamh faoin Laitvia 🌍

Is as an Laitvia do mhuintir Gabriela agus labhraíonn siad Laitvis agus Béarla sa bhaile.  Thugadar cuairt ar a dtír dúchais i Mí na Samhna agus chuir Gabriela tionscnamh fíorshuimiúil i láthair don rang mar gheall ar a turas nuair a d’fhill sí orainn.  Bhíomar go léir an-tógtha leis an obair iontach a bhí curtha i gcrích aici agus músclaíodh spéis bheo ionainn fad is a bhíomar i mbun foghlama faoin Laitvia uaithi.  Maith thú, a Ghabriela!

Gabriela’s family is from Latvia and they speak both Latvian and English at home.  They visited their native land in November and Gabriela presented a very interesting project to the class about her trip when she returned.  We were all very impressed by the excellent work she had completed and were fascinated to learn so much about Latvia from her.  Well done Gabriela!

 

 

🦃 Lá Altaithe 🦃

Dhein na páistí i Rang a Dó ceiliúradh ar Lá Altaithe i Mí na Samhna.  Spreagadh spéis bheo ionainn go léir agus sinn i mbun foghlama faoi thuras na nOilithreach ar bord na loinge Mayflower agus faoin gcéad fhéasta a roinn na hOilithrigh agus na Bundúchasaigh Mheiriceánacha le chéile sa bhliain 1621.  Bhí áthas an domhain orainn stair agus nósanna na féile Meiriceánaí seo a roinnt le pobal na scoile trí mheáin an cheoil, na hamhránaíochta agus na healaíne ag ár dtionól scoile, agus bhaineamar taitneamh ar leith as gléasadh suas don ócáid.  Deis iontach a bhí ann do phobal na scoile go léir machnamh a dhéanamh ar an sonas agus ar an séan a líonann ár gcroíthe a bhuí lenár gcairde, lenár dteaghlaigh agus le pobal an Ghoirt Álainn, agus buíochas a ghabháil as ucht na mbeannachtaí seo!

The children in Rang a Dó celebrated Thanksgiving in November.  We were fascinated to learn about the Pilgrims’ voyage aboard the Mayflower and the first feast shared between the Pilgrims and Native Americans in 1621.  We were delighted to present the history and traditions of this U.S. holiday to the rest of the school through music, song and art at our school assembly, and particularly enjoyed dressing up for the occasion.  It was a wonderful opportunity for the entire school to reflect upon and be grateful for the joy and happiness our friends, family and community in Mayfield bring to our lives!

 

 

🎪 Scileanna Sorcais 🎪

Thug Darine Flanagan agus Jacob Hirsch-Holland, beirt taibheoirí sorcais ón eagraíocht Performance without Borders, cuairt ar an scoil ar an 16ú Mí na Samhna 2017.  Mhúineadar scileanna éagsúla sorcais do na Naíonáin Mhóra, do Rang a hAon and do Rang a Dó, agus bhain na páistí an-sásamh go deo as páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí agus sna cluichí a d’eagraíodar.  Guímid gach rath orthu lena ngníomhaíochtaí tiomsaithe airgid agus iad ag réiteach dá dturas chuig Nicearagua, áit a ndéanfaidh siad amhlaidh do pháistí leochaileacha i gceantair bheo bhochta ar feadh trí mhí.  Míle buíochas do Mhúinteoir Máire L as ucht an cheardlann a eagrú!

Darine Flanagan and Jacob Hirsch-Holland, two circus artists from Performers without Borders visited the school on 16th November 2017.  They taught a variety of circus skills to the Naíonáin Mhóra, Rang a hAon and Rang a Dó, and the children thoroughly enjoyed participating in the activities and games they organised.  We wish them all the best with their fundraising activities as they prepare to travel to Nicaragua where they will to do the same for vulnerable children in areas of high poverty there for three months.  Many thanks to Múinteoir Máire L for organising the workshop!

 

 

🔬⚡🔭 Seachtain na hEolaíochta 🔬⚡🔭

Bhaineamar an-sásamh as páirt a ghlacadh i réimse leathan de ghníomhaíochtaí oideachasúla le linn Sheachtain na hEolaíochta.  Thug Dale Treadwell ó RTÉ Jr cuairt ar an scoil chun a chuid eolais faoi dhineasáir a roinnt linn agus chuir Aonad Soghluaiste Eolaíochta an Leasa Mhóir ceardlann idirghníomhach i láthair dúinn faoi leictreachas.  Ba bhreá linn obair as lámha a chéile in éineacht le Rang a Cúig (M. Deiric) chun struchtúir éagsúla a thógáil as Lego a chuir an Club Brickx ar fáil dúinn freisin.  Míle buíochas do Mhúinteoir Maebh as ucht na himeachtaí iontacha seo go léir a eagrú!

We enjoyed completing a variety of educational activities during Science Week.  Dale Treadwell from RTÉ Jr visited the school to share his knowledge of dinosaurs with us and the Lismore Mobile Science Unit facilitated an interactive workshop about electricity for our class.  We also loved working with Múinteoir Deiric’s Rang a Cúig to construct various structures out of Lego provided by the Brickx Club.  Many thanks to Múinteoir Maebh for organising all these wonderful events!

 

 

🎃👻 Oíche Shamhna 🎃👻

Bhí craic iontach againn i Rang a Dó nuair a bhí Oíche Shamhna á ceiliúradh againn.  Ba bhreá linn gléasadh suas mar chailleacha, mar phúcaí agus mar dheamhain fola, agus roinnt cluichí spraíúla (agus beagáinín scanrúla) a imirt!

We had great fun in Rang a Dó when celebrating Hallowe’en.  We loved dressing up as witches, ghosts, and vampires, and playing some fun (and slightly frightening) games!

 

 

👀 Seachtain na Matamaitice 👀

D’úsáideamar ár “súile matamaitice” chun neart uimhreacha, cruthanna, línte agus pátrún a aithint timpeall na scoile le linn Sheachtain na Matamaitice!

We used our “maths eyes” to identify lots of numbers, shapes, lines and patterns around the school during Maths Week!

 

 

🎤⛪✞ Féile na Bliana 🎤⛪✞

Bhí Féile na Bliana ar siúl Dé hAoine, 13ú Deireadh Fómhair 2017.  Bhí áthas an domhain ar Rang a Dó ceiliúradh a dhéanamh ar an gCríostaíocht ag an ócáid seo.  Bhaineamar an-sult as saol Íosa Críost a léiriú i ndráma gairid le mím agus ceol ar an lá!

Féile na Bliana took place on Friday, 13th October 2017.  Rang a Dó were delighted to celebrate the religion of Christianity at this event.  We immensely enjoyed dramatising the life of Jesus Christ using mime and music on the day!

 

 

 

 

👨👩⭐ Cuairt an ArdMhéara 👨👩⭐

Chuireamar fáilte is fiche roimh an gComhairleoir Antóin Mac Gearailt, ArdMhéara Chorcaí, agus roimh a bhean chéile Seoirsín nuair a thugadar cuairt ar an scoil ar an 5ú Deireadh Fómhair 2017.

We extended a very warm welcome to Councillor Tony Fitzgerald, Lord Mayor of Cork, and to his wife Georgina when they visited the school on 5th October 2017.

 

 

 

🌳 Siúlóid Dúlra an Fhómhair 🌳

Chuaigh an rang ar siúlóid dúlra an Fhómhair ar an 29ú Meán Fómhair 2017.  Chabhraigh sí linn níos mó a fhoghlaim faoinár dtimpeallacht áitiúil agus tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar an tséasúir ar phlandaí agus ar ainmhithe éagsúla.

The class went on an Autumn nature walk on 29th September 2017.  It helped us to learn more about our local environment and to appreciate the influence of the season on various plants and animals.

 

 

🏊 Snámh 🏊

“Cleachtadh a dhéanann máistreacht” a deirtear agus is cinnte go mbainimid idir thaitneamh agus thairbhe as ár gceachtanna sa linn snámha áitiúil ar an Luan.  Tá feabhas ag teacht ar ár gcumas snámha gach uile sheachtain!

It’s said that “Practice makes perfect”, and we certainly enjoy and benefit immensely from our lessons in the local swimming pool each Monday.  Our swimming is improving each and every week!