Ag Foghlaim le Chéile

Faigheann gach scoil naisiúnta deontas ón stáit ar bonn cothrom, ba chuma más scoil Chaitliceach, Protastúnach, Ioslamach nó Ag Foghlaim le Chéile iad. Oibríonn siad ar an phlean oideachas naisiúnta céanna. leanann siad na rialacha le haghaidh Bord Bainistíochta is tá cáilaíochtaí agus aitheantas na múinteoirí ar an léibhéal céanna le chuile bunscoil in Éireann.

Is tríd éiteas gach scoil a dheighltear óna chéile iad. Léiríonn éiteas na scoile a spiorad agus a carachtear. Is iad seo a leanas na bunphrionsabal a bhaineann leis an t-éiteas Ag Foghlaim Le Chéile:

  • chomhionannas rochtain do gach duine: go bhfuil an deis céanna ag gach páiste freastal ar an scoil, ba chuma cén cúlra sósialta, cultúrtha nó chreideamh atá acu;
  • comhoideachais: go spreagtar gach páiste chun barr a chumas a bhaint amach;
  • cur chuige leanbh-lárnach;
  • córas daonlathach – go bhfuil na tuismitheoirí páirteach i saol na scoile.

I scoil Ag Foghlaim Le Chéile, baintear úsáid as an tréimhse ama laethúil chun religiún an patrún a mhúineadh chun ár bplean oideachas eiticiúil féin a dhéanamh.   Tá an clár seo roinnte idir ceithre sraith: forbairt morálta and spioradálta, cearta agus comhionnas, córais creidimh, agus eitic agus an timpeallacht.

Sa sraith ar a nglaotar ‘Córais Creidimh’, deantar na príomh córais creidimh ar domhan a phlé i mbealach léannta. Déanann na páistí iniúchadh ar na religiún seo, gan béim a chur ar aon cheann ar leith. Le linn na bliana, is féidir leis an scoil féilte áirithe a chéiliúradh le cheile, m.sh. an Nua-Bhliain tSineach, An Cháisc, Bealtaine, Féile na Soilse Hiondúch (Diwali), Ramadan agus Eid.

[Athchóirithe ón suíomh Ag Foghlaim le Chéile]

All National Schools, whether Roman Catholic, Protestant, Islamic, Jewish or Educate Together schools, are funded by the State on an equal basis. They operate the same National Curriculum,
follow the same Rules for Boards of Management and are staffed by teachers who have the same level of professional qualifications and recognition.

Where schools differ from each other is in their “ethos”. The ethos of a school describes its spirit and character. This is built upon its aims and objectives and its policies and procedures and should be
reflected in all interactions within the school community. Thus, the ethos of a school impacts strongly on the kind of education delivered to its pupils.

The principles of an Educate Together school are as follows:

  • Equality-based i.e. all children having equal rights of access to the school, and children of all social, cultural and religious backgrounds being equally respected
  • Co-educational and committed to encouraging all children to explore their full range of abilities and opportunities
  • Child-centred in their approach to education
  • Democratically run with active participation by parents in the daily life of the school, whilst positively affirming the professional role of the teachers

In an Educate Together school, the daily period of time set aside for the patron’s religious education
programme is used to deliver our Ethical Education Curriculum. This programme is called the “Learn Together” curriculum and is published by Educate Together.  The programme is divided into four strands: ‘Moral and Spiritual Development’, ‘Equality and Justice’, ‘Belief Systems’ and ‘Ethics and the Environment’.

In the strand called ‘Belief Systems’, the programme explains and explores the major belief systems in the world in an educational manner, teaching children about these faiths and beliefs without
endorsing any particular one as religious truth. During the year, an Educate Together school may mark – in an age appropriate way – festivals such as Chinese New Year, Easter, Bealtaine, Hindu
Festival of Lights (Diwali), Harvest Festivals, Samhain (Halloween), Ramadan and Eid, Hannuka and Christmas.

Adapted from the Educate Together website.