Parking Regulations

Parking Regulations an Ghoirt Álainn 2015/2016

Páirceáil ag Gaelscoil an Ghoirt Álainn 2015/2016

Ar mhaithe le sábháilteacht gach duine, cloí leis na treoirlínte seo a leanas i ndáil le páirceáil le do thoil:

 • Tá láthair thuirlingthe curtha ar fáil gach maidin. Iarrfaimid ar gach tuismitheoir tarraingt isteach, páistí a ligean amach agus tiomáint ar aghaidh chomh tapaidh agus go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh. Ná stop i lár an bhóthair le do thoil. Cuireann an cleachtas seo bac ar thrácht agus leanaí i mbaol.

 • Ná tiomáin síos an cabhsa ná isteach go táilte na scoile gan cead an phríomhoide a lorg roimh ré.
 • Ná páirceáil ag bealach isteach láithreach ná ar chabhsán na scoile ag am ar bith le do thoil. Cruthaíonn an cleachtas seo deacracht do mhic léinn agus d’fhoireann scoile ar aon teacht ar an scoil.
 • Ná páirceáil ar cheann ar bith de na faichí ag bealach isteach na scoile, ar an dtaobh eile den bhóthar nó ar an gcnoc i dtreo na leabharlainne.
 • Tabhair faoi fheithiclí a chasadh ag na limistéir ainmnithe amháin mar atá léirithe sa léarscáil thíos mar tá sé thar a bheith contúirteach casadh fad is atá leanaí ag teacht agus ag imeacht ón scoil.
 • Cuir feighlithe leanaí, seantuismitheoirí, cairde ‘s rl. a bheidh ag ligean amach nó ag bailiú leanaí ón scoil ar an eolas maidir leis na treoirlínte seo le do thoil.
 • Fan glan ar an mbealach isteach d’ár gcomharsana le do thoil.
 • Cuir ar chumas trácht coisithe gabháil thar bráid go sábháilte ar an gcosán, bugaithe leanaí san áireamh.
 • Bí cothrom, cúirtéiseach agus foighneach i gconaí le do thoil.

Beidh daoine ón scoil / ionadaithe ó choiste na dtuismitheoirí ag stiúradh na tráchta ó am go chéile. Tá comhoibriú ó phobal uile na scoile riachtanach.

 

parking png

Ná páirceáil sna ceantair dhearga. Páirceáil ar thaobh na páirce tainc den bhóthar le do thoil.

CAS AMHÁIN AG CUMAR BÓTHAR Í/BÓTHAR MURMONT AGUS AG CUMAR CIORCAL MURMONT/ASCAILL.

In the interest of everybody’s safety, please adhere to the following guidelines in relation to parking:

 • A set down area is in operation each morning. We urge all parents to pull in, let their children out and drive off as quickly as it is safe to do so.
 • Please do not stop in the middle of the road. This practice blocks traffic and puts children in danger.
 • Please do not drive down the driveway or enter the school grounds unless you have express permission from the Principal to do so.
 • Please do not park at the immediate entrance or the driveway to the school at any time as it makes access for students and staff extremely difficult.
 • Please do not park on any of the grass areas either at the school entrance, on the opposite side of the road or on the hill towards the library.
 • Please turn vehicles only at the designated points as shown in the map below as it is extremely dangerous to turn when there are children coming in and out of school.
 • Please relay these measures to any childminders, grandparents, friends etc., who may be dropping off or collecting children at the school.
 • Please do not obstruct any of our neighbours’ driveways.
 • Always leave room for pedestrian traffic including childrens’ buggies to pass safely on the footpath.
 • Please be fair, courteous and above all patient.

School staff or Representatives from the parents committee may assist in directing traffic from time to time. Full cooperation from all the school community is essential.

 

parking png

Do not park in areas marked red. Park only on the tank field side of the road.

ONLY TURN AT IONA RD/MURMONT RD JUNCTION AND MURMONT CIRCLE/MURMONT AVENUE JUNCTION.