Ithe Folláin / Healthy Eating

Lón Folláin / Healthy Lunch Eating Policy.

 • Polasaí Lón Folláin agus cur chun cinn um ithe go Folláin (Healthy Lunch Eating Policy).

Raiteas Tosaigh:

 • Bhí clár Diúdanna Bídh ar siúl ón 6ú go 10ú Deireadh Fómhair 2014.
 • Scríobhadh chuig tuismitheoirí na scoile chun aischothú agus a dtuairimí a fháil.
 • An clár pléite go mion minic le daltaí na scoile chun deimhniú de go dtuigeann said an tábhacht a bhaineann le h-ithe go folláin.
 • Pléadh an clár seo leis an mBord Bainistíochta agus bhíodar an-sásta tacú leis.

Introductory Statement:

 • Food Dudes Programme took place from the 6th– 10th of October 2014
 • All parents were invited to help formulate a healthy food policy through correspondence with the school.
 • This programme was discussed in detail with each class to ensure that all children understood the importance of healthy eating.
 • This programme was discussed with the Board of Management and has their full support.

Réasúnaíocht:

Tá an polasaí seo;

 • Riachtanach do shláinte leanaí na scoile.
 • Chun comhtháthú éifeachtach a dhéanamh leis an gclár O.S.P.S. sa scoil.
 • Chun tacú leis an snáithe ‘Próisis na Beatha Daonna’ ar an gClár Eolaíochta.
 • Chun aire na bpáistí a dhíriú ar an tábhacht a bhaineann le h-ithe go folláin agus a bheith freagrach as a s(h)láinte féin chomh fada agus is féidir leo.
 • Gaolmhaireacht le hÉiteas Féiniúlacht na Scoile; Tá meas ag ár scoil ar gach uile dalta agus is chun cabhrú leo a cuireadh an polasaí seo le chéile.

Rationale:

This policy is necessary to;

 • Promote the health of our pupils
 • To integrate effectively the S.P.H.E. Programme
 • Support the “Human Life Processes” strand of the Science programme
 • Encourage the children to be responsible for their health and the importance of healthy eating
 • Relationship to Characteristic Spirit of the School;
 • In this school we encourage all children to reach their full potential and healthy eating is a vital part of this process

Aidhmeanna:

 • Na leanaí a spreagadh chun roghanna ciallmhara bia a roghnú agus nósanna deachleachtais bia a chothú.
 • Cabhrú le leanaí an t-aigne a choiméad ar obair ranga trí bhia sláintiúil a ithe.
 • Na páistí a mhúineadh chun a bheith aireach maidir le mearbhia, bia réamhullmhaithe agus bia beagmhaitheasa.

Aims:

 • To encourage the children to make sensible food choices
 • To develop healthy eating in school
 • To raise levels of concentration due to healthy eating
 • To teach the children to be mindful of fast food, pre-packed and junk food

An Lón:

Ba chóir go gcuireadh lón folláin trian den riachtanais bhia don lá ar fáil don pháiste. Bealach simplí chun lón folláin a chur ar fáil ná bia amháin as gach grúpa bídh a roghnú.

 • Torthaí/Glasraí
 • Grúpa an Bhainne
 • Grúpa na Feola
 • Arbhair/prátaí

Lunches

A healthy lunch should provide one-third of a child’s food requirements for the day. One choice from each of the food groups is recommended.

 • Fruit/Veg
 • Milk group
 • Protein group
 • Carbohydrate group

Bia/Deochanna atá ceadaithe :

 • Bainne
 • Uisce
 • Is féidir blas thortha a chuir leis an uisce
 • Íogairt sláintiúil

Gach saghas aráin leis na rudaí seo istigh ann:

 • Feoil
 • Éisc
 • Sailéid
 • Torthaí
 • Glasraí
 • Cáis

Moltar bianna reámhullmhaithe a sheachaint.

Moltar go mbeadh torthaí agus glasraí sa bhosca lóin gach lá.

Healthy Food/Drinks permitted:

 • Milk
 • Water/flavoured water
 • Healthy yoghurts

All types of bread with the following fillings:

 • meat
 • fish
 • salad
 • cheese
 • fruit
 • vegetables

We recommend not giving the children pre-packed lunches eg; lunchables

We recommend that the children have fruit and vegetables each day as part of their lunch

Bia/Deochanna nach bhfuil ceadaithe:

 • Deochanna súilíneacha i gcannaí nó i mbuidéal
 • Criospaí de gach sórt (peanuts/popcorn/grán rósta??)
 • Guma coganta
 • Brioscaí
 • Milseáin/Seacláid (Barraí gránaigh/cereal bars??)

Food/Drinks not permitted;

 • Fizzy drinks in cans or any type of bottle
 • Crisps of any kind (incl. peanuts/popcorn??)
 • Chewing gum
 • Biscuits
 • Sweets/Chocolate

Soláistí:

Ar an Aoine beidh cead ag na páistí soláiste amháin a bheith acu.

Eisceachtaí:

Beidh cead ag na páistí aon saghas deoch (500ml) agus dhá sholáiste a thabhairt isteach ar na hócáidí seo a leanas;

 • Laethanta Saoire na Nollag
 • Laethanta Saoire an tSamhraidh
 • Turas Scoile
 • Ócáidí ar leith fógraithe ag an scoil

Treats:

On Fridays the children are allowed to bring in one treat.

Exceptions:

Children are allowed any soft drink (500ml max) and two treats on the following occasions;

 • Christmas Holidays
 • Summer Holidays
 • School Tours
 • Special occasions organised in the school from time to time

Eolas Breise;

Iarraimid ar thuismitheoirí cloí leis an bpolasaí toisc go bhfuil sé tábhachtach don pháiste go mbeadh an teachtaireacht chéanna ag teacht ón mbaile agus ón scoil maidir le ‘Bia Folláin’.

Mar chuid den iarracht dramhaíl a laghdú agus ábhair a athúsáid agus athchúrsáil, b’fhiú do thuismitheoirí/chaomhnóirí iarracht á dhéanamh an lón a chlúdach le malaí athúsáidte ionas nach n-úsáidfí an iomad scragall stáin nó plaisteach.

Deirtear gurb é an bricfeasta an béile is tábhachtaí sa lá. Cabhróidh sé go mór leis an obair scoile má bhíonn bricfeasta ceart ite ag gach páiste.

Additional information:

We would request that parents adhere to the Healthy Eating Policy as it is important for its successful implementation that children get support both from home and school.

As a way of reducing waste and reusing material, parents are asked to be mindful of the packaging of lunches and to avoid overuse of plastic or foil wraps where possible and to avail of containers or reuseable ziplock bags.

Breakfast is considered the most important meal of the day. Ensuring that your child has a proper breakfast before school will benefit him/her in school and make the presentation of a healthy lunch more meaningful.

Critéir Rathúlachta:

Beidh a fhios againn go bhfuil an polasaí éifeachtúil trí;

 • bhreathnóireacht laethúil an mhúinteora
 • aischothú ó pháistí na scoile
 • aischothú ó thuistí na scoile

Successful criteria:

We will know the effectiveness of the policy by;

 • daily observation of children’s lunches
 • feedback from children
 • feedback from parents

Róil & Freagracht

 • Tabharfaidh na múinteoirí cabhair agus spreagadh do na páistí roghanna maithe bídh a dhéanamh trí phlé a dhéanamh agus dea-shampla a thabhairt.
 • Beidh freagracht ar na tuistí bia folláin a thabhairt dá leanaí ag teacht ar scoil.
 • Déanfaidh foireann na scoile monatóireacht ar éifeacht an pholasaí agus beidh Múinteoir Maebh ag déanamh comhordú air.

Roles & Responsibilities

 • The class teachers will give encouragement and help to the children to adopt healthy eating habits, by discussion and good example
 • Parents are responsible for providing healthy food for their children going to school
 • The school staff will monitor the effectiveness of the policy and Múinteoir Maebh will co-ordinate it

Cur i bhFeidhm:

Déanfar athbhreithniú nuair is gá.

Implementation:

This policy will be reviewed when necessary.