Ráiteas um Chumhdach Leanaí / Child Safeguarding Statement

Gaelscoil mheasctha is ea Gaelscoil an Ghoirt Álainn, a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé.

De réir riachtanas an Achta Tús Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, tá aontaithe ag Bord Bainistíochta Gaelscoil an Ghoirt Álainn, an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a leagan amach sa cháipéis seo.

 1. Tá glactha ag Bord Bainistíochta Gaelscoil an Ghoirt Álainn le nósanna imeachta na Roinne maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 mar chuid den ráiteas iomlán chumhdach leanaí agus cuirfidh siad i bhfeidhm iad ina n-iomláine, gan leasú.
 2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) is ea: Deaglán Ó Deargáin
 3. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe Tánaisteach (DIAT) is ea: Maebh Uí Mhaoláin

Aithníonn Bord Bainistíochta Gaelscoil an Ghoirt Álainn go bhfuil cúrsaí chosaint agus leasa leanaí lárnach i ngach gné de shaol na scoile agus gur gá go bhfeicfear é seo i bpolasaithe uile na scoile, i nósanna imeachta na scoile, i gcleachtas na scoile agus in imeachtaí na scoile. Cloífidh an scoil leis na prionsbail dheachleachtais a leanas maidir le cosaint agus leas leanaí. Déanfaidh an scoil:

 • cosaint agus leas leanaí a aithint mar an rud is tábhachtaí, beag beann ar chúrsaí eile;
 • cloí ina iomláine leis na dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus le reachtaíocht eile ábhartha a bhaineann le cosaint agus le leas leanaí;
 • comhoibriú go huile is go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cúrsáí chosaint agus leas leanaí;
 • glacadh le cleachtais shábháilte chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ar phriacail neamhriachtanacha a d’fhágfadh go ndéanfaí líomhaintí mí-úsáide nó faillí ina gcoinne;
 • nós na hoscailteachta le tuismitheoirí a fhorbairt agus rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí a spreagadh; agus
 • meas a léiriú ar riachtanais rúndachta agus iad ag plé le cúrsaí chosaint leanaí.

Tá na nósanna imeachta/beartais seo a leanas i bhfeidhm:

 • Maidir le haon bhall foirne atá ina (h)ábhar fiosrúcháin (pé cur síos a dhéantar air) maidir le haon ghníomh, le haon neamhghníomh, nó le haon chás, maidir le haon pháiste atá ag freastal ar an scoil, cloíonn an scoil leis na nósanna imeachta leagtha amach i gCaibidil a 7 de na Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta ábhartha smachta aontaithe do bhaill foirne scoile atá foilsithe ar shuíomh idirlín na ROS.
 • Maidir le roghnú nó earcú na mball agus lena n-oiriúnacht chun obair le páistí, cloíonn an scoil le riachtanais ghrinnfhiosraithe reachtúla an Achta BGN (Leanaí agus daoine soghonta) 2012 go 2016 agus le treoir níos forleithne dhualgas chúraim leagtha amach i gciorcláin ábhartha na nGardaí um ghrinnfhiosrú agus um earcú atá foilsithe ag an ROS agus ar fáil ar shuíomh idirlín na ROS.
 • Maidir le soláthar an eolais agus, nuair is gá, teagaisc agus oiliúna don fhoireann maidir le déanamh díobhála a aithint (mar a shainmhínítear san Acht 2015), déanann an scoil:
  • Cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do na baill foirne ar fad.
  • Cinnte de go ndéantar cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do gach ball foirne nua
  • An fhoireann a spreagadh leas a bhaint as oiliúint ábhartha
  • Baill an Bhoird Bhainistíochta a spreagadh chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
  • (faoi chúram an Bhoird Bhainistíochta) taifead a choimeád d’oiliúint na mball agus bhaill foirne an Bhoird Bhainistíochta.
 • Maidir le tuairisciú buarthaí faoi chosaint leanaí do Tusla, tá ceangal ar gach ball foirne scoile cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017, i gcás múinteoirí cláraithe, na cinn sinn a bhaineann le tuairsciú sainordaithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, san áireamh.
 • Sa scoil seo, tá an DIA thuasainmnithe ceaptha ag an mBord mar an duine ábhartha (mar a shainmhínítear san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015) le bheith ina chéadphointe teagmhála maidir le Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile.
 • Tá gach aon mhúinteoir cláraithe fostaithe ag an scoil ina nduine faoi shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
 • De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, tá an Bord tar éis measúnacht priacail a dhéanamh ar an bhféidearthacht díobhála do pháistí agus iad ag freastal ar scoil nó ag glacadh páirte in imeachtaí na scoile. Tá measúnacht scríofa a leagann amach na réimsí priacail aitheanta agus na nósanna imeachta chun na priacail sin a bhainistiú ceangailte mar aguisín leis na nósanna seo.
 • Tá fáil ar na nósanna imeachta éagsúla a ndéantar tagairt dóibh sa Ráíteas seo ar shuíomh idirlín na ROS nó ar fáil ó scoil ach é a iarraidh.

Nóta: Níl an méid thuasluaite le bheith ina liosta uileghabhálach. Cuimseoidh Boird Bhainstíochta éagsúla nósanna imeachta/beartais eile a bhaineann le hábhar sa scoil atá i gceist.

Tá an ráiteas thuas foilsithe ar shuíomh idirlín na scoile agus tá sé curtha ar fáil go gach ball foirne na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dóibh) agus don Phátrún. Is furasta do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí teacht air ach é a iarraidh. Déanfar cóip den Ráiteas a chur ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar.

Déanfar athbhreithniú bliantúil ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí nó chomh luath agus is féidir tar éis aon athruithe ábhartha ar aon rud a ndéanann an Ráiteas seo tagairt dó.

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas seo um Chumhdach Leanaí ar dáta anseo 22/03/17.

Sínithe: ______________                                     Sínithe: _____________

Eoin Ó Luasa. Cathaoirleach                                Deaglán Ó Deargáin. Príomhoide/Rúnaí

Dáta:     ____________                                           Dáta:   _____________

Cliceail anseo chun PDF don caipéis seo a íoslódáil.

CHILD SAFEGUARDING STATEMENT

Gaelscoil an Ghoirt Álainn is a primary school providing primary education to pupils from Junior Infants to Sixth Class.

In accordance with the requirements of the Children First Act 2015, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children 2017, the Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017 and Tusla guidance on the preparation of Child Safeguarding Statements, the Board of Management of Gaelscoil an Ghoirt Álainn has agreed the Child Safeguarding Statement set out in this document.

 1. The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017 as part of this overall Child Safeguarding Statement.
 2. The Designated Liaison Person (DLP) is:   Deaglán Ó Deargáin
 3. The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) is: Maebh Uí Mhaoláin

The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, procedures, practices and activities. In its policies, procedures, practices and activities, the school will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare:

The school will:

 • recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations;
 • fully comply with its statutory obligations under the Children First Act 2015 and other relevant legislation relating to the protection and welfare of children;
 • fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters;
 • adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect;
 • develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children; and
 • fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters.

The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

The following procedures/measures are in place:

 • In relation to any member of staff who is the subject of any investigation (howsoever described) in respect of any act, omission or circumstance in respect of a child attending the school, the school adheres to the relevant procedures set out in Chapter 7 of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 and to the relevant agreed disciplinary procedures for school staff which are published on the DES website.
 • In relation to the selection or recruitment of staff and their suitability to work with children, the school adheres to the statutory vetting requirements of the National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 and to the wider duty of care guidance set out in relevant Garda vetting and recruitment circulars published by the DES and available on the DES website.
 • In relation to the provision of information and, where necessary, instruction and training, to staff in respect of the identification of the occurrence of harm (as defined in the 2015 Act) the school:
  • has provided each member of staff with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement;
  • ensures all new staff are provided with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement;
  • encourages staff to avail of relevant training;
  • encourages BoM members to avail of relevant training.

The BoM maintains records of all staff and Board member training.

 • In relation to reporting of child protection concerns to Tusla, all school personnel are required to adhere to the procedures set out in the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017, including in the case of registered teachers, those in relation to mandated reporting under the Children First Act 2015.
 • In this school the Board has appointed the above named DLP as the ‘relevant person’ (as defined in the Children First Act 2015) to be the first point of contact in respect of the s child safeguarding statement.
 • All registered teachers employed by the school are mandated persons under the Children First Act 2015.
 • In accordance with the Children First Act 2015, the BoM has carried out an assessment of any potential for harm to a child while attending the school or participating in school activities. A written assessment setting out the areas of risk identified and the school’s procedures for managing those risks is attached as an appendix to these procedures.
 • The various procedures referred to in this statement can be accessed via the DES website or will be made available on request by the school.

Note: The above is not intended as an exhaustive list. Individual BoMs shall also include in this section such other procedures/measures that are of relevance to the school in question.

This statement has been published on the school’s website and has been provided to all members of school personnel, the Parents’ Association (if any) and the patron. It is readily accessible to parents and guardians on request. A copy of this statement will be made available to Tusla and the Department if requested.

This Child Safeguarding Statement will be reviewed annually or as soon as practicable after there has been a material change in any matter to which this statement refers.

This Child Safeguarding Statement was adopted by the Board of Management on 22/03/18.

Signed: ___________                                Signed: ______________

Eoin Ó Luasa (Chairperson of BoM)       Deaglán Ó Deargáin (Principal/Secretary to the BoM)

Date: ______________                            Date: ______________

Click here to download a PDF of this document.