Naíonáin Bheaga – Nóirín

Fáilte go dtí na Naíonáin Bheaga!

 

Gaeloideachas

Tá na foilseacháin seo a leanas curtha ar fáil ag Gaeloideachas do thuismitheoirí:

B’fhéidir go mbeidh siad cabhrach daoibh!

 

Gaeloideachas has prepared the following publications for parents:

You may find them helpful!

 

 

Cuairt an Ardmhéara

Chuireamar fáilte is fiche roimh an gComhairleoir Micheál Ó Finín, Ardmhéara Chorcaí nuair a thug sé cuairt ar an scoil ar an 27ú Meán Fómhair 2018.  Chan na daltaí go léir “Ar Bhruacha Glas’ Áille na Laoi” as Gaeilge agus as Béarla dó, agus bhí áthas an domhain air nuair a thug Senan ónár rang agus Leila ó rang Mhúinteoir Áine bronntanas beag agus bláthanna dó sular imigh sé uainn!

We gave Councillor Mick Finn, Lord Mayor of Cork a warm welcome when he visited our school on 27th September 2018.  All of the pupils sang the “Banks of My Own Lovely Lee” for him in Irish and English, and he was delighted when Senan from our class and Leila from Múinteoir Áine’s class presented him with a small gift and flowers before he left!

Mata ar Maidin

Tagann Múinteoir Caoimhe agus Múinteoir Aisling isteach ar maidin chun mata a mhúineadh dúinn in éineacht le Múinteoir Nóirín.  Bhaineamar idir thaitneamh agus thairbhe as pinn luaidhe, scriosáin, criáin, marcóirí, cnaipí, duilleoga, sliogáin agus clocha a shórtáil an mhí seo.  Is féidir linn “tacar” a dhéanamh as rudaí atá “cosúil lena chéile”.  Ní chuirimid rudaí atá “difriúil” óna chéile le chéile.  Ní mór dóibh “ar fad” a bheith cosúil lena chéile chun tacar a dhéanamh!

Bhíomar ag foghlaim faoi chruthanna 3-T an mhí seo freisin.  Bhí orainn na cruthanna a rollann a shórtáil ó na cruthanna nach rollann, agus na cinn a shleamhnaíonn a shórtáil ó na cinn nach sleamhnaíonn.  Thugamar faoi ndeara go luíonn cruthanna áirithe le chéile ach nach luíonn cinn eile le chéile.  Bhí an-chraic againn agus sinn i mbun tógála leis na cruthanna 3-T chomh maith!

Múinteoir Caoimhe and Múinteoir Aisling come in each morning to teach us maths with Múinteoir Nóirín.  We had great fun sorting pencils, rubbers, crayons, markers, buttons, leaves, shells and stones this month and learnt lots from doing so.  We can make a “tacar” (“set”) from things that are “cosúil lena chéile” (“alike”).  We don’t put things that are “difriúil” (“different”)  together.  They must all (“ar fad”) be alike to make a set!

We were learning about 3D shapes this month too.  We had to sort shapes that roll from shapes that don’t roll, and shapes that slide from shapes that don’t slide.  We noticed that some 3D shapes fit together but others don’t.  We had great fun building with the 3D shapes as well!

 

Ár bhFoirgneamh Scoile Nua

D’oibrigh na leanaí sna ranganna go léir ó na Naíonáin Bheaga go dtí Rang a Sé as lámha a chéile chun an fód a chasadh dár bhfoirgneamh scoile nua ar an 11ú Meán Fómhair 2018.  Ócáid iontach a bhí ann agus bhí sceitimíní orainn go léir ar an lá.  Fuaireamar uachtar reoite breá blasta chun ár dtochailt mhór a cheiliúradh an Aoine dár gcionn chomh maith!  Seachtain den scoth a bhí ann!

https://www.molsceal.ie/Nuacht/alt/?CID=5835285155001

All of the children from Naíonáin Bheaga to Rang a Sé worked together to turn the sod for our new school building on the 11th September 2018.  It was a wonderful occasion and we were all very excited on the day!  We had ice-cream to celebrate our big dig the following Friday too!  It was a brilliant week!

https://www.molsceal.ie/Nuacht/alt/?CID=5835285155001

Rince

Bímid ag tnúth go mór lenár gceacht rince Ghaelaigh le Múinteoir Micheál ar an Déardaoin!

We really look forward to our Irish dancing lesson with Múinteoir Micheál on Thursdays!

 

✂✍ Féinphortráidí ✂✍

Bhíomar an-ghnóthach ag péinteáil agus ag greamú páipéir agus sinn i mbun ealaíne ag tús na míosa.  D’oibríomar go dian dícheallach agus táimid thar a bheith bródúil as na féinphortráidí a chruthaíomar ar deireadh!

We were busy painting and pasting paper during art at the start of the month.  We worked super hard and are very proud of the self-portraits that we created in the end!

 

Scileanna Mínluaileacha

Gach maidin déanaimid gníomhaíochtaí éagsúla chun ár scileanna mínluaileacha a fhorbairt.  Bíonn an-chraic againn is sinn i mbun súgartha le marla agus le pionnachláir.  Bainimid an-sult as spóil a shnáithiú agus pompomanna a shórtáil le pionsúiríní chomh maith!

Each morning we do various activities to develop our fine motor skills.  We have great fun playing with marla and pegboards.  We also thoroughly enjoy threading spools and sorting pom-poms with tweezers!

 

 

Ag Dathú agus ag Scríobh

Déanaimid ár seacht ndícheall fanacht taobh istigh de na líne, dathanna difriúla a úsáid agus na píosaí bána go léir a chlúdach agus sinn i mbun dathúcháin.  Táimid ag cleachtadh conas greim a bhreith ar an bpeann luaidhe i gceart freisin.  Cleachtadh a dhéanann máistreacht a deirtear agus táimid ag teacht i bhfeabhas gach uile lá!

We do our very best to stay inside the lines, to use different colours and to cover all of the white pieces when we are colouring.  We are also practising how to grip our pencils correctly.  Practice makes perfect and we are getting better and better each day!

 

 

Am Spraoi

Is cairde iontacha sinn go léir inár rang.  Is aoibhinn linn roinnt agus súgradh lena chéile, agus oibrímid go dian díograiseach nuair a insíonn an múinteoir dúinn go bhfuil sé in am dúinn na bréagáin go léir a ghlanadh suas!

We are all great friends in our class.  We love sharing and playing together, and work super hard when the múinteoir tells us that it’s time to clean up all of the toys!

 

 

Ár gCéad Lá ar Scoil

Bhaineamar go léir sárthaitneamh as ár gcéad lá i nGaelscoil an Ghoirt Álainn!

We all really enjoyed our first day in Gaelscoil an Ghoirt Álainn!