Naíonáin Mhóra – Maebh

Naíonáin Mhóra Múinteoir Maebh

Tá fáilte róimh go léir chuig ár leathanach. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as!

Welcome to our class page. We hope you enjoy reading our stories!

Ceardlann Drumadóireachta

Seo thíos físeanna dúinn ag baint taitneamh is tairbhe as an gceardlann drumadóireachta le Shane. Bhí an-spórt againn á dhéanamh. Bhí seans againn seinnt le huirlisí éagsúla.

Below are some videos of the class enjoying our drumming workshop with Shane. We not only had great fun but we got to play various rhythms on different percussion instruments.

 

 

Kodomo no Hi

Seo thíos fís dos na hamhráin ata déanta againn dár bhFéile ranga, Kodomo no Hi, féile na bpáistí sa tSeapáin. Deintear é a cheiliúradh ar 5ú Bealtaine gach bliain.

Below is a video of us singing some of our songs we learned for our class festival, Kodomo no Hi. It is celebrated on May 5th every year and is the children’s festival in Japan.

Córfhéile na Scol

Bhí oíche iontach againn agus ag Rang Múinteoir Siobhán i Halla na Cathrach ag Córfhéile na Scol. Rinneamar an dráma Jeaic agus an Gas Pónaire. Chanamar agus labhraíomar os ard agus bhainemar ard taitneamh as an oíche. Cheannaigh Múinteoir Deaglán uachtar reoite dúinn ag leath am. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as an ndráma.

(Brú an cnaipe gorm chun an dráma a fheiscint.)

Both our class and Múinteoir Siobhán’s class had a great night in City Hall at Córfhéile na Scol. We performed the drama Jack and the Beanstalk. We sang and spoke out loud and we thoroughly enjoyed the evening. Múinteoir Deaglán even bought us ice-cream! We hope you enjoy our performance.

(Please press the blue button above to see the show.)

Taispeántas sa Glucksman

Monsters in the Museum 

Exhibition in the Glucksman UCC 

Ag bualadh leis an maisitheoir Chris Judge

Tá an t-am tagtha! Tá ár n-obair ar taispeáint sa Glucksman i UCC. Chuaigh ceathrar ón rang go dtí an oscailt oifigiúla áit inár d’éisteamar leis an maisitheoir Éireannach, Chris Judge, ag léamh leabhar. Rinne na páistí óna scoileanna éagsúla ealaíon chun an falla deireanach a líonadh. Bhí tráthnóna iontach againn. Má ta seans agaibh dul ann tá sé ar oscailt ar an Aoine, Satharn agus Domhnach don dheireach seachtaine fada.

The time has come. Our work is on display in the Glucksman gallery in UCC. Four children from the class got to attend the official opening where we listened to the Irish illustrator, Chris Judge, read from his book. The children from the various schools that took part in the workshops got to design their own monsters and fill the final wall that was empty in the gallery.We had a lovely afternoon. If you get an opportunity during the long weekend to head down to the Glucksman, the exhibition will remain open from Friday to sunday.

 

Ár n-obair ar taispeáint sa Glucksman / Our work on display amongst the Exhibition

Seachtain na Gaeilge

Táimid i lár Sn. na Gaeilge faoi láthair. Tháinig ár gcairde isteach ó Rang 5 / 6 chun léitheoireacht Gaeilge a dhéanamh linn. Míle buíochas daoibh. Léigh an rang Mamó ag an Sorcas. Bhí lá den scoth aici ann. Ghléasamar i nglas ar lá na deireadh seachtaine fada.

We are in the middle of Sn. na Gaeilge. Our friends from Rang 5/6 came into our class and read Irish books with us. The class read Mamó ag an Sorcas. Mamó had a great time at the circus and we drew pictures of her. On the last day of the long weekend, we all dressed in green clothes.

Beannachtaí na Féile Pádraig daoibh go léir.

 

Athbhliain na Sínigh / The Chinese New Year

Bhí tionól iontach againn don scoil ar fad ag canadh is ag insint dár gcairde faoi Blian Nua na Síneach. Ghléasamar go léir i ndearg.
We had a great assembly in school celebrating The Chinese New Year. We all dressed in red for the day.
Gung Hay Fat Choi!

 

 

 

SHOW  AND TELL

Ár mbréagáin is fearr linn / Our Favourite Toys

Thóg na páistí a mbréagáin is fearr leo isteach an tseachtain seo. Sheas na páistí ag barr an ranga agus d’inis siad dúinn cár bhfuair siad iad agus cén fáth gurb iad na bréagáin is fearr leo. Bhí meascán maith do theidí againn idir cat, ullcabhán, Elmo, Snot! Bhí carr beag ann chomh maith le Elsa agus Minion, cluiche Domino, Fingerling, bábóige agus  leabhar freisin.

Chuir siad ceisteanna ar a dtuismitheoirí faoin mbréagáin is fearr leo agus iad ag fás aníos chomh maith. Seo a leanas na bréagáin is fearr lena tuistí: bábóg, Sindy, saighdiúir, bow & arrow, Seit eolaíochta, Stretch Armstrong, Baby Alive, teidí, Care Bears, Subbuteoo, liathróid peil Gaelach, liathróid sacair, scútar, teach babóige,  Rothar Drifter.

The children brought in their favourite toys during the week. Each child stood at the top of the room and told us where they got the toy and why it is so special to them. We had a good range of teddies with a mixture of cats, owls, an Elmo and 2 Snots! We had a small car as well as Elsa, a Minion, Domino game, Fingerling, dolls and a book.

The children also asked their parents what their favourite toys were as they were growing up. They loved dolls, Baby alive, toy soldiers, a bow and arrow, Sindy, science set, Stretch Armstrong, Baby Alive, teddy, Care Bears, Subbuteo, a soccer ball, a Gaelic football,  a scooter, a doll’s house and a Drifter bike.

Ár gceardlann ins an Gailearaí Glucksman / Our Workshop in the Glucksman Gallery

Bhí ceardlann den scoth ag an rang le Ellen ins an Glucksmann. Léigh an rang Hey, That’s my Monster le Amanda Noll agus rinneamar ollmhóranna éagsúla. Rinne an rang collage don leaba as a datgann na hollmhóranna. Ina dhiaidh sin, chuireamar ollmhóranna le chéile. Beidh ár n-obair go léir le taispeáint  sa Gailearaí i Mí Márta.

We took part in a very interesting workshop in the Glucksman Gallery with Ellen. In class we had read the book , Hey ! That’s my Monster by Amanda Noll. We worked in pairs by making a collage of a bed under which the monsters will rest. We made 3D monsters and decorated them. We are looking forward to the exhibition that will take place in the Glucksman in March.

Ag Obair go dian / Working hard:

 

 Ár n-Ollmhóranna / Our Monsters:

An Nollaig / Christmas

Nollaig Shona daoibh go léir uainn.

Wishing you a very Happy Christmas.

Ár dturas chun Ferdinand a fheiceáil /  Our trip to the Cinema

Bhí turas iontach againn chuig an pictiúrlann chun Ferdinand a fheiceáil. Chanamar an bealach ar fad ar an mbus.

We had a great trip to Blackpool cinema to see Ferdinand. We sang all the way on the bus.

Ceardlann Sorcais / Performers without Borders / Circus Workshop 

Seachtain Eolaíochta / Science Week

Lá Eolaíochta na Naíonán Mhóra / Our Class’ Science Day:

 

Bhí lá den scoth againn ar an Aoine. Chaitheamar cótaí bána cosúil le eolaithe fad is a bhí triallacha ar siúl againn. Chuireamar rísíní agus nathaireacha nimhe ag rince! Chonaiceamr rudaí ag snámh agus ag dul faoi. D’imríomar le maignéid agus chonaiceamar rudaí ag greamú leo is ag imeacht uathu. Chonaiceamar cóc ag silleadh go hard. D’fhéachamar ar na dathanna a rinne Skittles ar phláta. Bhíomar an-buíoch don chabhair ó Erin, Elsa, Orlaith agus Saoirse a bhí linn an lá sin.

We had a great Science Day in our classroom on Friday. We wore white lab coats just like real life scientists. We saw raisins and paper snakes dancing. We saw items float and sink. We played with magnets and saw items stick to them and other things fall off them. We looked at the pattern the colours of Skittles made. We were very grateul to the help of Erin,Elsa, Orlaith & Saoirse who were with us on Friday..

Maignéid / Magnets:

Ag Snámh is ag dul faoi / Floating and Sinking:

Cóc agus Mentos / Coke and Mentos:

Skittles:

Dinos & Lego:

Tá Seachtain Eolaíochta tosnaithe sa scoil againn. Tháinig Dale chugainn lena Dions Down under chomh maith le Grace ó Lismore Mobile Science Unit a rinne ceardlann Eolaíocht Shóisir linn. Taimid ag tnúth go mór leis an tseachtain. Science Week has arrived in Gaelscoil an Ghoirt Álainn.

Today on Monday we had Dale speak to us about the dinosaurs in Australia in his presentation Dinos down Under. Lismore Mobile Science Unit also came to our school and we were very lucky to have Grace give us a demonstration of Junior Science. We are looking forward to our Science Week.

Ceardlann Lego / Lego Workshop:

Dinos Down Under

Eolaíocht Shóisreacha / Junior Science

Aigéid agus Boinn / Acids and Bases:

Aer / Air:

Volcáin / Volcanoes:

Frithgníomhachtaí / Reactions:

Roicéad / Rockets:

Ag Snámh / Floating:

Stair Lismore / History of Lismore:

Oíche Shamhna sa Rang / Halloween

 Bhí an-lá againn inné ag ceiliúradh Oíche Shamhna sa scoil. Chuamar síos chuig an leabharlann. Is dócha gur chuireamar eagla ar mhuintir na háite nuair a chonaiceadar púcaí, vaimpír, cailleach, Batman, Spiderman, beanprionsa ag siúl ar an gcosán. Taréis lón beag, bhí tionól scoile againn áit inar chan ranganna amhráin nó go ndúradar rannta. Bhí lá den scoth againn! Guímid Oíche Shamhna sábháilte agus shona do gach éinne!

We had a great day yesterday celebrating Halloween at school. We walked down to the library. We think that some people might have been scared when they saw witches, ghosts, vampires, Batman, Spidermen, princesses walking on the footpath! After small lunch, we had a school assembly where we listened to songs and poems from all the classes. We recited a poem, Púca ! We wish you all a happy and safe Halloween. 

Seo iad pictiúir dúinn agus sinn gléasta inár néide feistis!

These are the pictures of us dressed up!

 Púca Púca!

There was an Old Witch!

Siúlóid an Fhómhair / Our Autumnal Walk

Chuamar timpeall na páirce inniu ag féachaint ar na crainn agus ag cuimilt na coirce orthu. Tá ár nduilleoga ag trimiú ionas go féidir linn iad a úsáid d’ealaíon amach anseo. Chonaiceamar teidí ina shuí ar chrann. 

Today we walked around the Tank Field looking at the different signs of Autumn. We also did bark rubbings. Our leaves are drying so that we can use them for arts and crafts another day. We even saw a teddy in a tree waiting for its owner. 

 

Spookley the Square Pumpkin

D’éisteamar le scéal Spookley the Square Pumpkin agus ina dhiaidh sin, tharraing an rang a bpuimcín féin.

We recently listened to the story Spookley the Square Pumpkin. Afterwards we drew pictures of our pumpkins. We know from the story not to judge a book by its cover! 

Féile Christín

Bhí Féile Christín againn le déanaí. Rinneamar ceiliúradh ar Oíche Shamhna. Go n-éirí go geal leat Múinteoir Cristín.

We celebrated our school’s annual festival. Our class celebrated Halloween. Good luck with your retirement Múinteoir Cristín!

 

Iománaíocht tosnaithe / Hurling started

 Bhí an t-ádh linn gur thosaíomar inniu ag foghlaim iománaíochta le Múinteoir Seán. Beidh sé ar siúl againn gach Luan amach anseo.

We were very lucky today to have started hurling with Múinteoir Seán. We will be continuing this on a weekly basis for the month of October.

Cuairt chuig an Leabharlann / Visiting the Library:

Tá an t-ádh lenár rang go bhfuil an leabharlann chomh gairid dúinn. Táimid chun cuairt a thabhairt ar an leabharlann gach ré seachtain. Sna griangrafanna thíos, tá an leabharlannaí ag labhairt linn faoin na leabhair go léir atá ar fail dúinn.

We are very lucky that the local library is so near to us. We are going to visit the library every second week. In the photos below you will see the librarian speaking to us about all the books that are available to us. We are very excited about our visits.

 

Show and Tell:

Mar chuid dár rang Béarla, thógamar isteach rudaí atá tábhachach dúinn. Labhraíomar futhu os comhair an ranga. Féach ar ár bpictiúir thíos; bréagáin, Lego, griangrafanna teidí ina measc!

As part of our English class, we each brought in an item that meant a lot to us. We stood at the top of the class and told our friends what we brought in , where we got it, what we do with it and why it means so much to us. Look at the photos of our toys, photos, Lego, teddies etc.

Luch Thí agus Luch Fhéir / Town Mouse and Country Mouse:

Tar-éis dúinn éisteacht le scéal faoin luch thí agus luch fhéir, rinneamar tithe as bataí líreacháin agus cipíní.

After listening to the story about Town Mouse and Country Mouse, we made houses using matchsticks and lollypop sticks.

Turas Timpeall na Scoile / A Trip around the School:

Chuamar timpeall na scoile ag féachaint ar na ranganna, seomraí éagsúla agus amach go dtí an halla, clós agus an Tank. Bhuaileamar isteach chuig Lisa agus lig Múinteoir Deaglán dúinn go léir bualadh isteach chuig a oifig. Ní raibh spás sa seomra fótacóipeála ach do roinnt daoine. Chuamar in airde staighre chuig seomraí Múinteoir Eilish agus Múinteoir Anna.

We walked around the school looking at the different classrooms, rooms as well as going to the hall, yard and we also went onto the Tank. We popped in to say hello to Lisa in her office as well as Múinteoir Deaglán, who invited us all in to his office. Only a few of us could fit into the photocopier room! We climbed the stairs up to where Múinteoir Eilish and Múinteoir Anna’s classes are.