An Brat Gníomhach / Active Flag

Fáilte is fiche romhaibh go léir chuig ár leathanach don Bhrat Ghníomhach!

I mbliana táimid ar thóir an Brat Scoile Gníomhaí.

Mar is eol daoibh is scoil gníomhach sinne cheanna féin agus tabharfaidh an brat seo an seans dúinn é seo a cheiliúiradh. Glacann páistí na scoile páirt i réimse leathan spóirt cosúil le pheil, iománaíocht agus camógaíocht, leadóg, rince gaelach, snámh agus rothaíocht.

An sprioc atá againn i mbliana ná go mbeidh gach dalta in ann an sprioc de 60 nóiméad de ghníomhaíochtaí a shroicheadh gach!

 

Coiste

Tá coiste gníomhaí bunaithe againn.

 

An Clár Corpoideachais

Tá uair an chloig Corpoideachais ag gach rang gach seachtain de réir an churaclaim. I rith na bliana clúdaítear na 5 shnáithe den churaclam; lúthchleasaíocht, oiliúint uisce, damhsa, gleacaíocht, cluichí agus gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eachtraíochta.

Tagann teagascóirí spóirt chun cur leis an bplean corpoideachais. Bíonn ceachtanna snámha ag Rang a 1, 2, 3, 4, 5 agus a 6. Bíonn ceachtanna leadóige ar siúl ag Naíonáin Bheaga suas go Rang 3 le Cork Parks Tennis. Ina thennta, sin freatalaíonn gach páiste sa scoil ar ranganna rince gaelach le Múinteoir Micheál.

 

Spreagtar páistí de gach ábaltacht páirt a ghlacadh i ngach ceacht corpoideachais agus chuaigh múinteoirí faoi oiliúint chuí le freastail ar gach riachtanas sa scoil.

Bíonn iniúchadh fearais spóirt ag an gcoiste gníomhach gach téarma agus eagraíonn siad an stóras spóirt i rith na bliana chomh maith.

                     

   Curcalam

Éachtaí Gníomhaíochta i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

 Faoi láthair tá roinnt éachtaí gnomhaíochta ar siúli nGaelscoil an Ghoirt Álainn chun gníomhaíochtaí fisiceacha a chuir chun cinn sa scoil agus taobh amuigh d’am scoile, ionas go mbeidh na daltaí in ann an sprioc de 60 nóiméad de ghníomhaíochtaí a dhéanamh gach lá:

Timpeall na Tíre!

Tá gach rang ag iarraidh contae faoi leith a shroicheadh roimh deireadh Mí Eanáir. Seasann an cosán nua i gcóir 10km. Go n-éirí an bóthar libh!

 

 

10@10!

Gach Luan, glacann na ranganna páirt i 10@10 sna seomraí ranga.

 

 

Bain triail as 10@10 sa bhaile!

https://rtejr.rte.ie/wp-content/blogs.dir/22/files/2018/01/10at10-Episode-1-Irish.mp4

 

Rince Rudolf!

 

 

Rince Rialta!!!

Beidh ceol ar siúil sa chlós don Aoine deireanach do gach mhí! Má tá aon amhráin faoi leith ag teastáil is féidir libh bhúr smaointe a chur sa bhosca in aice leis an gclár gníomhach.

 

 

 

Na Stáisiúin Ghníomhacha!

I rith an éachta seo bhíodh stáisiúin ghníomhacha leagtha amach sa chlós ag an gcoiste gach am sosa.  Bhíodh seal ag gach rang ó Naóináin Bheaga suas go Rang a 6 stáisiúin scipeála nó stáisúin mála pónairí a usáid ar lá chuí chun gníomhaíochtaí fisiceacha a chuir chun cinn sa scoil ar bhonn laethiúil, thaitneamhach.

 

Blitz Liathróide Binse

Ghlac Rang a 2 páirt i mBlitz Liathróid Binse ar feadh treimhse sé sheachtain. Bhaineadar ard taitneamh as!

Treodóireacht

Tá Rang 4, 5 agus a 6 ag glacadh páirt i séisiúin treodóireachta le Múinteoir Máire agus Cork Schools Orienteering Association. Bíonn na séisiúin lonnaithe i bpáirc an ghleanna agus timpeall na scoile.

 

Cumann Lúthchleas Ghael

Glacann na leanaí ó Rang a 4 go Rang a 6 páirt i Sciath na Scol gach  bliain. Tagann teagascóirí CLG ó Brian Diolúnaigh agus Baile na mBocht chughainn chun ár scileanna peile is iománaíochta a feabhsú.

 

 

 

Comhpháirtaíochtaí

 

Oibríonn Gaelscoil an Ghoirt Álainn i gcomhpháirt le cúpla club spóirt sa cheantar. Bíonn ceachtanna CLG ag na ranganna i rith na bliana. Roineann Cumann Brian Diolúnaigh a halla agus páirceanna linn. Bhí ceachtanna rothaíochta ag Rang a Cúig leis an ‘Bike Doctor’. D’fhoghlaim siad scileanna rothaíochta chomh maith le sábháilteacht bóithre. Baineann Gaelscoil an Ghoirt Álainn úsáid as an linn snámha áitúla Mayfield Community Spórt Complex.  I dtéarma a haon,dó agus a trí úsáideann leanaí na scoile Leabharlann Ghoirt Álainn.

Tá rang iar-scoile i nGaelscoil an Ghoirt Álainn freisin mar shampla, rince gaelach, spórt agus cluichí agus damhsa.

Rinne an coiste gníomhach suirbhé ar na clubanna spóirt ina bhfuil na páistí mar bhaill díobh tar éis am scoile agus tá na torthaí le feiceáil ar an taispeántas san fhoirgneamh nua. Is cosúil go bhfuil scoil gníomhach againn! Is féidir leis na daltaí teastas, bonn etc. ó na clubanna seo a thabhairt isteach le thaispeánt ag an tionól míosúil.

 

 

 

  Seachtain Ghníomhach

Bhí Seachtain Ghníomhach sa scoil don chéad uair i mbliana. Rith an tseachtain ón 8ú – 12ú Aibreáin agus  Rinne an coiste gníomhach suirbhé ar na ranganna le fáil amach cén sort rudaí a bhí na páistí ag iarraidh a dhéanamh don tseachtain seo. Roghnaítear cluichí tag, cluiche corr, damhsa, seachain an liathróid agus siúlóid timpeall na páirce.

Bhí Lá Spóirt ar siúl freisin agus 

 

Lean ar aghaidh leis an obair ghníomhach iontach i rith an tsamhraidh!