An Brat Buí / The Yellow Flag

Táimid ag obair go dian anseo i nGaelscoil an Ghoirt Álainn chun Brat Buí a bhaint amach i mbliana.  Cabhróidh sé seo linn cuimsiú a chur chun cinn, ilchineálacht a cheiliúradh agus cur i gcoinne ciníochais inár scoil.  Is féidir tuilleadh eolais faoin gclár seo a fháil ón suíomh gréasáin http://yellowflag.ie/ agus ón bhfíseán seo!

We are working hard here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn to earn a Yellow Flag this year.  This will help us to promote inclusion, celebrate diversity and challenge racism in our school.  You can learn more about this programme from the http://yellowflag.ie/ website and from this video!

 

Suirbhé/ Survey

Iarradh ar na leanaí i Ranganna a Trí go dtí a Sé agus ar thuismitheoirí ceistneoir a líonadh isteach ar líne.  Baineadh úsáid as na freagraí a thugadar chun Plean Gníomhaíochta a chur le chéile d’fhonn saol na scoile a fheabhsú.

The children in Rang a Trí to Rang a Sé and parents were given an online questionnaire to complete.  The responses they submitted were used to form an Action Plan to help us improve school life.

 

 

Ár gCoiste Ilchineálachta/ Our Diversity Committee

Oibríonn daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí as láimh a chéile mar bhaill dár gCoiste Ilchineálachta.  Buaileann an coiste le chéile uair amháin in aghaidh na míosa de ghnáth.

Glacann na páistí na róil seo a leanas:

  • Clár (R6) – Cathaoirleach
  • Ciarán (R5) – Rúnaí
  • Evan & Sami (R4) – Oifigigh Chaidrimh Phoiblí
  • Gabriela & T.J. (R3) – Cisteoirí

Pupils, teachers and parents work together on our Coiste Ilchineálachta (Diversity Committee).  The committee generally meets once a month. The children assume the following roles:

  • Clár (R6) – Chairperson
  • Ciarán (R5) – Secretary
  • Evan & Sami (R4) – P.R.O.s
  • Gabriela & T.J. (R3) – Treasurers

 

 

Obair sa Seomra Ranga/ Classroom Work

Tá éiteas ilchreidmheach ag ár scoil agus déanaimid ceiliúradh ar fhéilte éagsúla mar chuid dár gclár oideachas eitice “Croí na Scoile”.

Our school has a multidenominational ethos and we celebrate various festivals as part of our ethical educational programme “Croí na Scoile”.

 

Díbheálaí (Rang a hAon)

 

Loi Krathong (Rang a Trí)

 

An Nollaig (Naíonáin Bheaga)

 

Bliain Nua na Síneach (Naíonáin Mhóra)

 

Wesak (Rang a Ceathair)

 

Baisakhi (Rang a Trí)

 

Kodomo No Hi (Naíonáin Mhóra)