An Brat Buí / The Yellow Flag

Táimid ag obair go dian anseo i nGaelscoil an Ghoirt Álainn chun Brat Buí a bhaint amach i mbliana.  Cabhróidh sé seo linn cuimsiú a chur chun cinn, ilchineálacht a cheiliúradh agus cur i gcoinne ciníochais inár scoil.  Is féidir tuilleadh eolais faoin gclár seo a fháil ón suíomh gréasáin http://yellowflag.ie/ agus ón bhfíseán seo!

We are working hard here in Gaelscoil an Ghoirt Álainn to earn a Yellow Flag this year.  This will help us to promote inclusion, celebrate diversity and challenge racism in our school.  You can learn more about this programme from the http://yellowflag.ie/ website and from this video!

 

Suirbhé/ Survey

Iarradh ar na páistí i Ranganna a Trí go dtí a Sé ceistneoir a líonadh isteach ar líne ar scoil.  Bainfear úsáid as na freagraí a thugadar chun Plean Gníomhaíochta a chur le chéile d’fhonn saol na scoile a fheabhsú.

Bheimis fíorbhuíoch dá bhféadfadh tuismitheoirí na scoile an ceistneoir ag an nasc seo a leanas a líonadh isteach, le bhur dtoil:

https://www.surveymonkey.com/r/L8WST9GPARENTS

Coinneofar an t-eolas ar fad a gheofar ó pháistí agus ó thuismitheoirí agus iad ag freagairt na gceistneoirí seo faoi rún agus ní lorgófar aon ainmneacha.

Go raibh míle maith agaibh as ucht bhur gcuid ama agus tacaíochta leis an tionscnamh seo!

 

The children in Rang a Trí to Rang a Sé were given an online questionnaire to complete in school.  The responses they submitted will be used to form an Action Plan to help us improve school life.

Parents are kindly requested to complete the following questionnaire:

https://www.surveymonkey.com/r/L8WST9GPARENTS

All information submitted to both pupil and parent questionnaires is confidential and no names are requested.

We greatly appreciate your time and support with this initiative!

 

Ár gCoiste Ilchineálachta/ Our Diversity Committee

Oibríonn daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí as láimh a chéile mar bhaill dár gCoiste Ilchineálachta.  Buaileann an coiste le chéile uair amháin in aghaidh na míosa de ghnáth.

Glacann na páistí na róil seo a leanas:

  • Clár (R6) – Cathaoirleach
  • Ciarán (R5) – Rúnaí
  • Evan & Sami (R4) – Oifigigh Chaidrimh Phoiblí
  • Gabriela & T.J. (R3) – Cisteoirí

Pupils, teachers and parents work together on our Coiste Ilchineálachta (Diversity Committee).  The committee generally meets once a month. The children assume the following roles:

  • Clár (R6) – Chairperson
  • Ciarán (R5) – Secretary
  • Evan & Sami (R4) – P.R.O.s
  • Gabriela & T.J. (R3) – Treasurers

 

 

Obair sa Seomra Ranga/ Classroom Work

Tá éiteas ilchreidmheach ag ár scoil agus déanaimid ceiliúradh ar fhéilte éagsúla mar chuid dár gclár oideachas eitice “Croí na Scoile”.

Our school has a multidenominational ethos and we celebrate various festivals as part of our ethical educational programme “Croí na Scoile”.

 

Díbheálaí (Rang a hAon)

 

Loi Krathong (Rang a Trí)

 

An Nollaig (Naíonáin Bheaga)

 

Bliain Nua na Síneach (Naíonáin Mhóra)