Na leabhair a bhailiú. / Collection of school books – Déardaoin agus Aoine – 21 &22 Bealtaine 2020

Na leabhair a bhailiú. / Collection of school books

Déardaoin agus Aoine – 21 &22 Bealtaine 2020

 

A thuismitheoirí, a chairde,

Táim ag seoladh ríomhphost le sonraí agus socruithe maidir le leabhair scoile a bhailiú. Ón 18ú Bealtaine beidh cead ag múinteoirí agus baill foirne na scoile teacht chuig na scoile chun leabhair agus ábhair na bpáistí a eagrú. D’fhonn tosaíocht a thabhairt do shláinte agus sábháilteachta gach duine, táimid tar éis clár ama chun na leabhair agus ábhair na bpáistí a bhailiú a eagrú.

Iarrfar ar thuismitheoirí paistí Naíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shinsearacha (Rang Siobhán AMHÁIN) leabhair a bhailiú idir  10r.n. and 12 ar an Déardaoin 21ú Bealtaine.

 

Iarrfar ar thuismitheoirí páistí Naíonáin Shinsearacha (Rang Aoife AMHÁIN), Rang a haon agus Rang a dó leabhair a bhailiú idir  1 i.n. agus 3.00 i.n. ar an Déardaoin 21ú Bealtaine.

 

Iarrfar ar thuismitheoirí ó Rang a Trí agus Rang a Ceathair leabhair a bhailiú idir  10 r.n. agus 12 ar an Aoine an 22ú Bealtaine.

 

Iarrfar ar thuismitheoirí ó Rang a Cúig agus Rang a Sé leabhair a bhailiú idir 1 i.n. and 3 i.n.  ar an Aoine an 22ú Bealtaine.

 

 

Iarrfar ar thuismitheoirí do leanaí atá ag freastal ar ranganna difriúla (ar leithdháileadh laethanta/amanta difriúla dóibh) teacht ar scoil ar ag an am a leithdháileadh ar an leanbh is sine amháin mar go gcuirfidh múinteoirí leabhair neamhbhailithe chuig ranganna deartháireacha nó deirfiúracha.

Muna bhfuil na socruithe seo oiriúnach seol ríomhphost chuig na scoile (gaelscoilga@gortalainn.ie) roimhré agus déanfaimid gach rud is féidir linn chun leabhair do linbh a thabhairt duit. Cabhróidh sé seo linn líon na ndaoine a thagann isteach chuig na scoile a bhainistiú ar aon lá faoi leith agus cinnteoidh sé go n-urramaítear bearta scaradh sóisialta.

 

Iarrfaimid ar gach tuismitheoir treoirlínte an rialtais a chomhlíonadh maidir le beasaíocht faid shóisialta;

 • Iarraimid nach dtiocfaidh ach duine fásta amháin in aghaidh an teaghlaigh chun na leabhair a bhailiú.
 • Iarraimid nach dtabharfar aon leanaí isteach san fhoirgneamh scoile nó chuig tailte na scoile.
 • Lean an córas aon-treo a bheidh i bhfeidhm i gconaí. Baileofaí na leabhair sa halla scoile. Teir isteach tríd an príomhdhoras fáiltithe agus teir amach tríd an slí amach eigeandála sa halla.
 • Úsáid an díghalrán láimhe a chuirfear ar fáil ar an mbealach isteach agus amach.
 • Más féidir, iarraimid ar thuismitheoirí maisc agus lámhainní a chaitheamh agus iad istigh sa scoil. Beidh soláthar treoranta ar fáil ag an doras.
 • Bí aireach go bhfuil seans ann go mbeadh ort feitheamh sa scuaine ar feadh tréimhse ag brath ar líon na ndaoine sa halla.
 • Léirigh meas don riail 2m agus tú sa scuaine nó fad ‘is atá tú ag bogadh tríd na scoile/an halla.
 • De ghnáth is aoibhinn linn comhrá a bheith againn le tuismitheoirí, afách, de réir na gcuinsí reatha ar mhaithe le sláinte agus sábháilteachta, iarraimid ar thuismitheoirí imeacht díreach chuig an áit ina bhfuil leabhair a bpáistí agus an halla a fhágaint díreacht tar éis iad a bhailiú. Maith dhúinn gan comhrá a dhéanamh leat an uair seo led’thoil!
 • Ná bailigh lasmuigh do gheataí/thailte na scoile led’thoil.
 • Páircéail go cúramach i gconaí agus bí aireach d’ár gcomharsana agus do chomhúsáidtheoirí bóthair agus cosáin.

Tuigimid go bhfuil seans ann go mbeidh teaghlaigh ann nach mbeidh ábalta na leabhair a bhailiú de bharr gealltanais oibre nó cúram leanaí. Sa chás seo iarraimid ar dtús go n-ainmneofaí cara/comharsa/ ball teaghlaigh chun na leabhair a bhailiú ar do shon. Munar féidir leat na leabhair a bhailiú agus munar féidir leat duine a ainmniú chun na leabhair a bhailiú seol ríomhphost chuig na scoile ag gaelscoilga@gortalainn.ie  agus déanfaimid iarracht socruithe malartacha a dhéanamh duit. Bí aireach sa chás seo go mbeidh sé riachtanach do sheoladh a roinnt l’indibhidiúil a d’fhéadfadh a bheith ábalta na leabhair a sheachadadh chugat.

 

Smaoinigh go bhfuil cosc ar thaisteal lasmuigh do gha 5km faoi láthair. Má chonaíonn tú níos faide ná 5km ó Ghaelscoil an Ghoirt Álainn iarraimid ort teacht ar dhuine eile chun na leabhair a bhailiú duit agus go n-eagrófá áit a urramaíonn don srian 5km chun bualadh leo.

Gabhaimid buíochas leat as ucht do chomhoibirú ar an ábhar seo.

Le gach dea ghuí,

Deaglán Ó Deargáin agus Foireann Scoile Gaelscoil an Ghoirt Álainn.

Dear Parents,                                                                       i mBéarla

I am emailing with details and arrangements in relation to the collection of school books. As of May 18th, teachers and staff will be allowed to access the school building in order to organise the children’s books and materials. In order to prioritise the health of safety of all, we have organised a timetable for the collection of such books and materials.

Parents of children of Juniors Infants and Senior infants (Rang Siobhán ONLY) are asked to collect books between 10am and 12 on Thursday May 21st.

 

Parents of children of Senior infant children (Rang Aoife ONLY), First class and Second class  are asked to collect books between 1pm and 3.00 on Thursday May 21st.

 

Parents of children from Third and fourth class are asked to collect books between 10am and 12 on Friday May 22nd.

Parents of children from fifth and sixth class are asked to collect books between 1pm and 3pm on Friday May 22nd.

 

Parents of children attending different classes (that have been allocated different days / times) are asked to come to school at the time that has been allocated to the older child only as teachers will pass uncollected books to older brothers or sisters.

If these arrangements are not suitable please email the school (gaelscoilga@gortalainn.ie) in advance and we will do what we can to reunite you with your child’s books. This will help us to manage the numbers entering the school on any given day and ensure social distancing measures are respected.

 

We ask that all parents observe government guidelines on social distancing etiquette;

 • We request that only one adult per familycomes to collect books.
 • We request that no childrenare brought into the school building or onto school grounds.
 • Please observe the one way systemthat will be in operation at all times. Book collection will be in our school hall. Enter via main reception door and exit via the emergency exit in the hall.
 • Please use the hand sanitiserthat will be provided on entry and exit.
 • Where possible, we request that parents wear masks and gloves upon entry to school. A limited supply will be available at the door.
 • Please be aware that depending on the numbers inside the hall you may be asked to queue for a period.
 • Please respect the 2m rulewhen queuing or moving through the school / hall.
 • Ordinarily we would love nothing more than to chat to the parents, however, current circumstances dictate that in the interests of health and safety we ask that parents go directly to the area that their child’s books will be and to leave immediately after collection. Please forgive us for not chatting on this occasion!
 • Please do not gather outside of school grounds/gates.
 • Park carefully at all times, being mindful of our neighbours and fellow road and footpath users.

We are aware there may be families that cannot collect books due to work or childcare commitments. In this instance we would first ask that a friend/neighbour/family member be nominated to collect books on your behalf. If you cannot collect books and cannot nominate a person to collect on your behalf please email the school on  gaelscoilga@gortalainn.ie  and we will try to mak alternative arrangements for you. Please be advised that in this instance it will be necessary to share your address with individuals who may be available to deliver books to you.

 

Please remember that travel beyond your 5km radius is currently prohibited. If you live more than 5km from Gaelscoil an Ghoirt Álainn we ask that you arrange for someone else to collect books for you and organise a meeting point that respects this 5km restriction.

We thank you for your cooperation on this matter.

Le gach dea ghuí,

Deaglán Ó Deargáin agus Foireann Scoile Gaelscoil an Ghoirt Álainn.

 

Déardaoin agus Aoine – 21 &22 Bealtaine 2020

 

A thuismitheoirí, a chairde,

Táim ag seoladh ríomhphost le sonraí agus socruithe maidir le leabhair scoile a bhailiú. Ón 18ú Bealtaine beidh cead ag múinteoirí agus baill foirne na scoile teacht chuig na scoile chun leabhair agus ábhair na bpáistí a eagrú. D’fhonn tosaíocht a thabhairt do shláinte agus sábháilteachta gach duine, táimid tar éis clár ama chun na leabhair agus ábhair na bpáistí a bhailiú a eagrú.

Iarrfar ar thuismitheoirí paistí Naíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shinsearacha (Rang Siobhán AMHÁIN) leabhair a bhailiú idir  10r.n. and 12 ar an Déardaoin 21ú Bealtaine.

 

Iarrfar ar thuismitheoirí páistí Naíonáin Shinsearacha (Rang Aoife AMHÁIN), Rang a haon agus Rang a dó leabhair a bhailiú idir  1 i.n. agus 3.00 i.n. ar an Déardaoin 21ú Bealtaine.

 

Iarrfar ar thuismitheoirí ó Rang a Trí agus Rang a Ceathair leabhair a bhailiú idir  10 r.n. agus 12 ar an Aoine an 22ú Bealtaine.

 

Iarrfar ar thuismitheoirí ó Rang a Cúig agus Rang a Sé leabhair a bhailiú idir 1 i.n. and 3 i.n.  ar an Aoine an 22ú Bealtaine.

 

 

Iarrfar ar thuismitheoirí do leanaí atá ag freastal ar ranganna difriúla (ar leithdháileadh laethanta/amanta difriúla dóibh) teacht ar scoil ar ag an am a leithdháileadh ar an leanbh is sine amháin mar go gcuirfidh múinteoirí leabhair neamhbhailithe chuig ranganna deartháireacha nó deirfiúracha.

Muna bhfuil na socruithe seo oiriúnach seol ríomhphost chuig na scoile (gaelscoilga@gortalainn.ie) roimhré agus déanfaimid gach rud is féidir linn chun leabhair do linbh a thabhairt duit. Cabhróidh sé seo linn líon na ndaoine a thagann isteach chuig na scoile a bhainistiú ar aon lá faoi leith agus cinnteoidh sé go n-urramaítear bearta scaradh sóisialta.

 

Iarrfaimid ar gach tuismitheoir treoirlínte an rialtais a chomhlíonadh maidir le beasaíocht faid shóisialta;

 • Iarraimid nach dtiocfaidh ach duine fásta amháin in aghaidh an teaghlaigh chun na leabhair a bhailiú.
 • Iarraimid nach dtabharfar aon leanaí isteach san fhoirgneamh scoile nó chuig tailte na scoile.
 • Lean an córas aon-treo a bheidh i bhfeidhm i gconaí. Baileofaí na leabhair sa halla scoile. Teir isteach tríd an príomhdhoras fáiltithe agus teir amach tríd an slí amach eigeandála sa halla.
 • Úsáid an díghalrán láimhe a chuirfear ar fáil ar an mbealach isteach agus amach.
 • Más féidir, iarraimid ar thuismitheoirí maisc agus lámhainní a chaitheamh agus iad istigh sa scoil. Beidh soláthar treoranta ar fáil ag an doras.
 • Bí aireach go bhfuil seans ann go mbeadh ort feitheamh sa scuaine ar feadh tréimhse ag brath ar líon na ndaoine sa halla.
 • Léirigh meas don riail 2m agus tú sa scuaine nó fad ‘is atá tú ag bogadh tríd na scoile/an halla.
 • De ghnáth is aoibhinn linn comhrá a bheith againn le tuismitheoirí, afách, de réir na gcuinsí reatha ar mhaithe le sláinte agus sábháilteachta, iarraimid ar thuismitheoirí imeacht díreach chuig an áit ina bhfuil leabhair a bpáistí agus an halla a fhágaint díreacht tar éis iad a bhailiú. Maith dhúinn gan comhrá a dhéanamh leat an uair seo led’thoil!
 • Ná bailigh lasmuigh do gheataí/thailte na scoile led’thoil.
 • Páircéail go cúramach i gconaí agus bí aireach d’ár gcomharsana agus do chomhúsáidtheoirí bóthair agus cosáin.

Tuigimid go bhfuil seans ann go mbeidh teaghlaigh ann nach mbeidh ábalta na leabhair a bhailiú de bharr gealltanais oibre nó cúram leanaí. Sa chás seo iarraimid ar dtús go n-ainmneofaí cara/comharsa/ ball teaghlaigh chun na leabhair a bhailiú ar do shon. Munar féidir leat na leabhair a bhailiú agus munar féidir leat duine a ainmniú chun na leabhair a bhailiú seol ríomhphost chuig na scoile ag gaelscoilga@gortalainn.ie  agus déanfaimid iarracht socruithe malartacha a dhéanamh duit. Bí aireach sa chás seo go mbeidh sé riachtanach do sheoladh a roinnt l’indibhidiúil a d’fhéadfadh a bheith ábalta na leabhair a sheachadadh chugat.

 

Smaoinigh go bhfuil cosc ar thaisteal lasmuigh do gha 5km faoi láthair. Má chonaíonn tú níos faide ná 5km ó Ghaelscoil an Ghoirt Álainn iarraimid ort teacht ar dhuine eile chun na leabhair a bhailiú duit agus go n-eagrófá áit a urramaíonn don srian 5km chun bualadh leo.

Gabhaimid buíochas leat as ucht do chomhoibirú ar an ábhar seo.

Le gach dea ghuí,

Deaglán Ó Deargáin agus Foireann Scoile Gaelscoil an Ghoirt Álainn.

Dear Parents,                                                                       i mBéarla

I am emailing with details and arrangements in relation to the collection of school books. As of May 18th, teachers and staff will be allowed to access the school building in order to organise the children’s books and materials. In order to prioritise the health of safety of all, we have organised a timetable for the collection of such books and materials.

Parents of children of Juniors Infants and Senior infants (Rang Siobhán ONLY) are asked to collect books between 10am and 12 on Thursday May 21st.

 

Parents of children of Senior infant children (Rang Aoife ONLY), First class and Second class  are asked to collect books between 1pm and 3.00 on Thursday May 21st.

 

Parents of children from Third and fourth class are asked to collect books between 10am and 12 on Friday May 22nd.

Parents of children from fifth and sixth class are asked to collect books between 1pm and 3pm on Friday May 22nd.

 

Parents of children attending different classes (that have been allocated different days / times) are asked to come to school at the time that has been allocated to the older child only as teachers will pass uncollected books to older brothers or sisters.

If these arrangements are not suitable please email the school (gaelscoilga@gortalainn.ie) in advance and we will do what we can to reunite you with your child’s books. This will help us to manage the numbers entering the school on any given day and ensure social distancing measures are respected.

 

We ask that all parents observe government guidelines on social distancing etiquette;

 • We request that only one adult per familycomes to collect books.
 • We request that no childrenare brought into the school building or onto school grounds.
 • Please observe the one way systemthat will be in operation at all times. Book collection will be in our school hall. Enter via main reception door and exit via the emergency exit in the hall.
 • Please use the hand sanitiserthat will be provided on entry and exit.
 • Where possible, we request that parents wear masks and gloves upon entry to school. A limited supply will be available at the door.
 • Please be aware that depending on the numbers inside the hall you may be asked to queue for a period.
 • Please respect the 2m rulewhen queuing or moving through the school / hall.
 • Ordinarily we would love nothing more than to chat to the parents, however, current circumstances dictate that in the interests of health and safety we ask that parents go directly to the area that their child’s books will be and to leave immediately after collection. Please forgive us for not chatting on this occasion!
 • Please do not gather outside of school grounds/gates.
 • Park carefully at all times, being mindful of our neighbours and fellow road and footpath users.

We are aware there may be families that cannot collect books due to work or childcare commitments. In this instance we would first ask that a friend/neighbour/family member be nominated to collect books on your behalf. If you cannot collect books and cannot nominate a person to collect on your behalf please email the school on  gaelscoilga@gortalainn.ie  and we will try to mak alternative arrangements for you. Please be advised that in this instance it will be necessary to share your address with individuals who may be available to deliver books to you.

 

Please remember that travel beyond your 5km radius is currently prohibited. If you live more than 5km from Gaelscoil an Ghoirt Álainn we ask that you arrange for someone else to collect books for you and organise a meeting point that respects this 5km restriction.

We thank you for your cooperation on this matter.

Le gach dea ghuí,

Deaglán Ó Deargáin agus Foireann Scoile Gaelscoil an Ghoirt Álainn.

 

Subscribe to our School Notes now:

Archive