Nóta 12 / 4 / 18

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,                                                                             12/04/18

Cleas Act: We are so proud of our children, parents and teachers and all the hard work that was shown on TG4’s Cleas Act on April 1st. During this series children from our school will be seen during the soundbites. The programme is available on the TG4 player: https://www.tg4.ie/ga/clair/cleasact/

Late for school: The late arrival of many children causes both concern and disruption for the teaching staff of the school as well as causing upset and anxiety amongst the children. We ask that you make sure your child is in school at 8:50 in the school yard, where the children are collected by their class teacher. Children who arrive late will be issued with Cártaí Gorma which then must be delivered the office. We appreciate that incidents may occur now and again that mean that people are late, but being late on a regular basis is not acceptable. If your child is 15 minutes late every day, this means that your child misses 1 ¼ hours of school a week which equates to approximately 2 weeks absence over a school year!

Absences: If your child is absent for a day or for longer, you must send in a written note to the class teacher even if you have told the teacher or informed Lisa in the office. The school needs to keep records of absences and of the reasons for same. If you do not furnish a note, the reason for your child’s absence is marked as unexplained. For children in Rang1 – Rang6, notes for absences are available at the back of your child’s homework journal- they only need to be filled in and handed to the teacher.  If your child misses 20 days or more in a school year, their details are sent to Tusla.

School Activities & Payment Options: In October, we first issued the following information regarding various bills. As we are now entering April, we are now reissuing the information. As it stands, we do not have enough money to cover our dancing classes as not all families have paid in full for the lessons. We are now asking that payment for classes are paid forthwith. Payments can be made either in full or in instalments through Lisa in the office using your child’s white payment card. It can also be paid through Paypal on the school ‘s website www.gortalainn.ie.

  • Dancing: Junior Infants- Rang 6. Each child do Irish dancing with Michael Cahill for the school year. Each class is 30 mins long. Cost: €30 for 1 child, €50 for a family of 2 children, €60 for a family of 3 or more children.
  • Tennis: Junior Infants-Rang6.

These classes are run by Cork Parks Tennis for an 8 week duration. Cost: €12.

  • Swimming: Rang 1- Rang6.                                        Classes run for an 8 week term. Cost:€35
  • Italian Classes: Rang 6

Anna Maria taught Italian on a weekly basis with Rang 5 & 6 until Feb midterm break. Cost: €20

Go raibh maith agaibh,       Múinteoir Deaglán

 

 

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,                                                                              12/04/18

Cleas Act: Táimid chomh bródúil as páistí, tuistí agus foireann na scoile leis an léiriú iontach a bhí ann ar Chleas Act ar 1d Aibreán. I rith na sraithe, beidh páistí ónár scoil le feiscint i measc ‘Ceisteanna an Lae’.  Tá ár gclár agus na cláracha eile ar fail ar an seinnteoir TG4:  https://www.tg4.ie/ga/clair/cleasact/

 

Déanach do Scoil: Is cúis imníoch é d’fhoireann scoile go bhfuil an-cuid páistí déanach don scoil. Ní amháin go gcuirtear isteach ar ghníomhaachtaí ranga, nó ar fhoghlaim na bpáistí ach is minic igo n-eiríonn na paistí féin  curtha de bharr go bhfuil siad déanach. Iarrfar oraibh cinntiú go bhfuil na páistí uilig sa chlós do 8:50 nuair a buailtear an clog scoile. As seo amach beidh Cártaí Gorma á thabhairt dóibh siúd atá déanach agus is gá dos na cártaí seo a thabahirt chuig an oifig. Tá fios again, go dtarlaíonn rudaí éagsúla ó am go céile a chuireann maioill ar dhaioine ach níl se maith go leor in aonchor nuair a tharalíonn sé seo go rialta. Má cháilleann do pháiste 15 nóiméad in aghaidh an lae, cailltear 1 ¼ uair in aghaidh na seachtaine nó nach mór coicís iomlán i rith na scoil bliana.

As Láithreachtaí: Má tá do pháiste as láthair do lá amháin nó do thréimhse níos faide, caithfear litir a chur chun na scoile nuair a fhileann do phaiste thar nais fiú má cuirtear glaoch chun na hoifige. Is féidir na nótaí atá ar chúl na dialann scoile, atá ag páistí R1-R6, a líonadh isteach agus a thabhairt chuig na múinteoirí ranga. Má cailltear breis is 20 lá scoile tugann an scoil an t-eolas seo chuig Tusla.

 

Iócaíocht d’imeachtaí Scoile: I nDeireadh Fómhair chuireamar amach litir maidir le íocaíocht dos na himeachtaí éagsúla  atá ar siúl sa scoil. Inniu, táimid ag dul isteach go dtí an t-arna leath don scoil bhliain. Faoi láthair, níl gach clann scoile tar-éis íoc as rince sa scoil. Seo thíos na gníomhachataí atá ar siúl i rith na bliana ag na ranganna éagsúla. Is féidir íoc astu tríd na hoifige nó le PAYPAL ar  www.gortalainn.ie:

  • Rince: Naíonáin Bheaga- Rang 6 Déanfaidh gach páiste sa scoil Rince Gaelach le Michael Cahill.                                                                                                                      Costas: €30 do phaiste amháin, €50 do bheirt, €60 do thriúr pháiste nó níos mó
  • Leadóg: Naíonáin Bheaga – Rang 6 Beidh Cork Parks Tennis ag múineadh leadóige do thréimhsí 8 seachtain.    Costas: €12
  • Snámh: Rang 1- Rang 6 Is tréimhse 8 seachtain a bheidh i gceist leis an snámh.              Costas: €35 an páiste
  • Iodáilis: Rang 5 & 6

Bhí Anna Maria ag múineadh Iodáilise do Rang 5 & 6 uair sa tseachtain go dtí lár Mí  Feabhra.   Costas: € 20

Le buíochas , Múinteoir Deaglán

Subscribe to our School Notes now:

Archive