Nóta 17/06/2020 – Tuairiscí scoile. Na leabhair 2020 – 2021. Rang 6. Íocaíochtaí scoile.

17/06/2020

A Thuismitheoirí / Chaomhnóirí,

 1. Buíochas: Buíochas don chabhair & tacaíocht a thug sibh domsa agus d’fhoireann na scoile i rith na bliana. Blian faoi leith a bhí ann, d’fhágamar slán lesi na seomraí réamhdéanta, bhogamar isteach in ár scoil álainn nua agus dúnadh gach scoil sa tír ón 12 Márta go dtí Meán Fómhair 2020. Tá scoil álainn againn anseo agus beidh scoil álainn againn amach anseo le bhur gcabhair agus le bhur dtacaíocht.
 2. Íocaíocht do ghníomhachtaí éagsúla: Buíochas dos na dtuistí atá tar-éis íoc as na gníomhachtaí eis churaclair éagsúla atá sa scoil. Caithfidh an scoil íocaíocht a thabhairt dos na múinteoirí rince, Iodáilise, leadóige & snámha agus iarrfaimid oraibh siúd nach bhfuil tar-éis íoc íocaíocht a thabhairt le bhur dtoil.
 3. Tuaraiscí Scoile: Is féidir le tuismitheoirí (nó feighlí leanaí le cead scríofa ó thuismitheoirí) tuairiscí scoile a bhailiú sa scoil ó 8.40 ar an Luan. Beidh na tuairiscí atá fós san oifig á sheoladh ag 3.00 sa phost tráthnóna Dé Máirt.
 4. Íocaíocht as na leabhair scoile don bhliana seo chugainn: Is féidir íoch astu ar an Luan nó an Máirt seo chugainn…….féach thíos.
 5. Leabhair Scoile: Feicígí mór thimpeall an tí ag lorg aon leabhar scoile ar nós téacsleabhair, leabhair CAPER, leabhair leabharlainne etc. Má tá aon leabhair agat sa bhaile a bhaineann le scéim chíosa leabhar na scoile bheinn buíoch duit dá bhféadfá iad a thabhairt leat ar scoil ar an Luain nó an Máirt seo chugainn.
 6. Slán le Rang 6: Tar-éis 8 mbliana tá ár ndaltaí ó Rang 6 ag fágáil slán linn. De bharr Covid 19 ní féidir linn ceiliúradh ceart a bheith againn go fóill ach táimid ag iarraidh é a dhéanamh ar an Aoine an 28 Lúnasa ag 8.00in. Guímid gach rath leo agus iad ag bogadh ar aghaidh go dtí na meán scoileanna.
 7. Leabhair Leabharlainne: Seol aon leabhar leo, atá agat sa bhaile, ar ais chucu.
 8. Saoire na Scoile: Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin an 27 Lúnasa 2020

Bainigí taitneamh as na laethanta saoire.                              Múinteoir Deaglán

 

12/06/2019

A Thuismitheoirí / Chaomhnóirí,

Re.: Approaching the end of year

As we approach the end of the school year, I wish to mention a couple of things:

 1. Thank you: A huge thank you to all of you for the support you have given to myself and to the staff. It’s been a very strange year that saw us finally leave our prefabs, move into our new school and then close from 12th March 2020. We’ve always had a lovely school and we will continue to do so long into the future. Our school is always as good as your support and help.
 2. Payment for Extra Curricular Activities: Thank you to all who have paid for the extra-curricular activities that children have taken part in since last September. The school must pay the dancing, Italian, tennis and swimming teachers and therefore payment is needed from everybody in classes that completed these activities before lockdown.
 3. School Reports: These can be collected at the school by parents (or by childminders with written permission from parents) on Monday from 8.40. Any report not collected will be posted out after 3.00 on Tuesday.
 4. Books for next year: Books can be paid for on Monday & Tuesday of next week……see separate note below for more information.
 5. School Books: Please check school bags and around the house for any school books that your child may have e.g. text books, readers, CAPER or library books. If you do find any books belonging to our book rental scheme, please return them to the school on Monday /Tuesday to ensure that we don’t need to buy books needlessly.
 6. Slán le Rang 6: After 8 years, our current 6th class students will be saying their goodbyes at the end of this school year. As restrictions are still in place we are unable to have a proper celebration for them at this time but a provisional date of 28th August has been set for their official school graduation. We congratulate this wonderful class on all that they have achieved and we wish them all the best in their future as they enter secondary schools. Rang 6, please don’t be a stranger. Make sure you come and visit us and we look forward to celebrating your graduation with you on August 28th.
 7. Mayfield Library: Please ensure that all books from the library have been returned to avoid having to pay fines.
 8. School Holidays: School reopens on Thursday 27th August at 8:50 am

We wish you all a pleasant summer holiday.                        Múinteoir Deaglán

Costas Leabhar do 2020/2021

Book Payment for 2020/2021

A Thuismitheoirí, Chaomhnóirí,

Mar is eol daoibh, lorgaítear airgead dos na leabhair roimh dheireadh gach scoil bliana. I mbliana, de bharr an galar COVID, tá laghdú ar an gcostas : €80  dos na ranganna Naíonáin mhóra, R1, R4, R5, R5/6 agus R6. Tá costas €85 do R2 de bharr breis leabhair oibre ina measc & costas €85 do R3 de bharr costas d’fhoclóir Béarla & Gaeilge agus d’atlas a théann ar aghaidh leo go dtí R6. Iarrfar oraibh na leabhair a bheith íoctha roimh Dé hAoine 26/6/2020.

Cad atá clúdaithe sa phraghas?  Chomh maith le costas leabhar, tá na cóipleabhair uilig a úsáideann na páistí, na leabhair oibre ina scríobhann na páistí chomh maith leis na leabhair oibre atá curtha le chéile ag na múinteoirí, costas d’fhearas ealaíona, praghas do chostas fóta cóipeála. Ta costas cíosaíochta leabhar ina measc freisin a chlúdaíonn na leabhair leitheoireachta iomláin a úsaideann na páistí do Ghaeilge agus do Bhéarla tríd na scoile. Clúdaíonn sé chomh maith na téacs leabhair go léir a úsáideann páistí R3-R6.

Conas is féidir íoc as?                                                                                                  

 • Is feidir íocaíocht iomlán a thabhairt do Lisa san oifig. Déan cinnte go bhfuil ainm an dalta ar an gclúdach litreach go soiléir.
 • Is féidir Paypal ar an suíomh idir líona gortalainn.ie a úsáid freisin.

Book Payment for 2020/2021

As you are aware, we ask that payment for next school year’s books be paid before the end of this school year. There will be a reduction in the cost of the books this year due to the COVID crisis. The cost for the senior Infant classes, R1, R4, R5, R6 is €80. There is a cost of €85 for R2 due to extra workbooks and for R3 due to the addition of English and Irish dictionaries as well as an atlas which the children use up until R6. We ask that payment be made by Friday 26 / 6 / 2020.

What is included in the price? As well as the books, the cost of all the copies the children use, the workbooks the children write in as well as workbooks designed by the teachers, art & craft supplies, photocopying costs are covered in the cost. We have had and still have a rental scheme in place throughout the school which covers all of the children’s readers in both English and Irish as well as their textbooks used from R3-R6.

Payment Options:                                                                                         

 • Full payment can be given to Lisa in the office ensuring your child’s name and class is marked clearly on an envelope.
 • A Paypal option is also available on our school website gortalainn.ie.

Le meas, Deaglán Ó Deargáin

Subscribe to our School Notes now:

Archive