Nóta. 18/5/18. Costas Leabhar do 2018/2019 / Book Payment for 2018/2019

17/05/2018

Costas Leabhar do 2018/2019 / Book Payment for 2018/2019

A Thuismitheoirí, chaomhnóirí,

Mar is eol daoibh, lorgaítear airgead dos na leabhair roimh dheireadh gach scoil bliana. Tá costas €100 ann dos na ranganna Naíonáin, R1, R4, R5, R6. Tá costas €120 do R2 de bharr breis leabhair oibre ina measc & costas €120 do R3 de bharr costas d’fhoclóir Béarla & Gaeilge agus d’atlas a théann ar aghaidh leo go dtí R6. Iarrfar oraibh na leabhair  a bheith íochta roimh Dé hAoine Meitheamh 15, coicís roimh dheireadh na scoil bliana.

Cad atá clúdaithe sa phraghas?                                                                     

 Chomh maith le costas leabhar, tá na cóipleabhair uilig a úsáideann na páistí, na leabhair oibre ina scríobhann na páistí chomh maith leis na leabhair oibre atá curtha le chéile ag na múinteoirí, costas d’fhearas ealaíona, praghas do chostas fóta cóipeála. Ta costas cíosaíochta leabhar ina measc freisin a chlúdaíonn na leabhair leitheoireachta iomláin a úsaideann na páistí do Ghaeilge agus do Bhéarla tríd na scoile. Clúdaíonn sé chomh maith na téacs leabhair go léir a úsáideann páistí R3-R6.

Conas is féidir íoc as?                                                                                                  

  • Is feidir íocaíocht iomlán a thabhairt do Lisa san oifig. Déan cinnte go bhfuil ainm an dalta ar an gclúdach litreach go soiléir.
  • Is féidir an cárta íocaíochta bána leis na clúdaigh litreacha a thabhairt do Lisa gach Aoine agus ar an gCéadaoin 15 Meitheamh tar-éis íocaíochta an liúntas leanaí . Má íochtar €20 gach Aoine beidh na leabhair íochta las tigh do 5 sheachtain.
  • Is féidir Paypal ar an suíomh idir líona gortalainn.ie a úsáid freisin.

Book Payment for 2018/2019

As you are aware, we ask that payment for next school years books be paid before the end of this school year. The cost for the Infant classes, R1, R4, R5, R6 is €100. There is a cost of €120 for R2 due to extra workbooks and for R3 due to the addition of English and Irish dictionaries as well as an atlas which the children use up until R6. We ask that the payment is paid in full by Friday June 15th, two weeks before the end of school.

What is included in the price?                                                                              

As well as the books, the cost of all the copies the children use, the workbooks the children write in as well as workbooks designed by the teachers, art & craft supplies, photocopying costs are covered in the cost. We have had and still have a rental scheme in place throughout the school which covers all of the children’s readers in both English and Irish as well as their textbooks used from R3-R6.

Payment Options:                                                                                         

  • Full payment can be given to Lisa in the office ensuring your child’s name and class is marked clearly on an envelope.
  • Instalments can be handed to Lisa using the white payment card on a Friday or on the Wednesday after children’s allowance. If you pay €20 every Friday, the books will be paid within 5 weeks.
  • A Paypal option is also available on our school website gortalainn.ie.

Le meas, Deaglán Ó Deargáin

Subscribe to our School Notes now:

Archive