Nóta 8 Feabhra 16

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,                                                                                                      08/02/2016

Thanking you for your generosity: Thank you all for your generosity for our non-uniform day on Friday 29/01/2016, where we collected over €600 for the refugees in Greece.

Late for school: The late arrival of many children to school is a source of concern for the teaching staff of our school as well causing upset and anxiety amongst certain children every morning. We ask that you make sure your child is in the school yard by 8:50, where the children are collected by their class teacher. Children who arrive late will be issued with Cártaí Gorma which then must be delivered to the office. We appreciate that incidents may occur now and again that mean that people are late, but being late on a regular basis, as is happening with certain children, is not acceptable. If your child is 15 minutes late every day, this means that your child misses 1 ¼ hours of school a week which equates to approximately 2 weeks absence over a school year !

School Activities & Payment Options: In October, we first issued the following information regarding various bills. As we are now entering February, our second half of the school year and we are now reissuing the information. A number of families have yet to pay for dancing and as things stand, we will not have enough money gathered to fund this important class activity. Also, a number of families from Rang 5 & 6 have outstanding bills for Italian classes. We are now asking that payment for classes are paid forthwith. Payments can be made either in full or in instalments through Lisa in the office using your child’s white payment card system or it can also be paid through Paypal on the school ‘s website www.gortalainn.ie.

  • Dancing: Junior Infants- Rang 6. (the children are changing from hip-hop to Irish dancing or vice versa this week) Each child will do both Irish dancing with Michael Cahill for half the school year and hip hop with Julie Daly for the other half. Each class is 30 mins long.                              Cost: €30 for 1 child, €50 for a family of 2 children, €60 for a family of 3 or more children.
  • Tennis: Junior Infants-Rang6.

These classes are run by Cork Parks Tennis for an 8 week duration. Cost: €12.

  • Swimming: Rang 1- Rang6.           Classes run for an 8 week term & includes the cost of the bus to and from the pool. Cost:€40
  • Italian Classes: Rang 5

Anna Maria teaches Italian on a weekly basis with Rang 5 for the full schoolyear. Cost €35

  • Italian Classes: Rang 6 (these classes finish in Mid – February)

Anna Maria teaches Italian on a weekly basis with Rang 6 until Feb midterm break . Cost: €20

Absences: If your child is absent for a day or for longer, you must send in a written note to the class teacher even if you have told the teacher or informed Lisa in the office. The school needs to keep records of absences and of the reasons for same. If you do not furnish a note, the reason for your child’s absence is marked as unexplained. For children in Rang1 – Rang6, notes for absences are available at the back of your child’s homework journal- they only need to be filled in and handed to the teacher.  If your child misses 20 days or more in a school year (including days made up of the accumulation of time lost by children that are late), their details are sent to the NEWB (National Educational Welfare Board).

School Concert : A reminder that our school concert for children in R1-R6 will take place in the Conference Centre in The Clayton Silverspring’s Hotel on Tuesday  16/02/16 at 7pm. More information will be issued later this week.

Go raibh maith agaibh,

A Thuismitheoirí / chaomhnóirí,                                                                                                      08/02/2016

Buíochas daoibh go léir: Míle buíochas daoibh go léir don  fhlaithiúlacht go léir a thaispeáin sibh do charthanacht Charmel an Aoine seo caite nuair a bailíodh breis is €600 dos na teifigh sa Ghréig.

Déanach do Scoil: Is cúis imníoch é d’fhoireann scoile go bhfuil an-cuid páistí déanach don scoil. Ní amháin go gcuirtear isteach ar ghníomhaachtaí ranga, nó ar fhoghlaim na bpáistí ach is minic igo n-eiríonn na paistí féin  curtha de bharr go bhfuil siad déanach. Iarrfar oraibh cinntiú go bhfuil na páistí uilig sa chlós do 8:50 nuair a buailtear an clog scoile. As seo amach beidh Cártaí Gorma á thabhairt dóibh siúd atá déanach agus is gá dos na cártaí seo a thabahirt chuig an oifig. Tá fios again, go dtarlaíonn rudaí éagsúla ó am go céile a chuireann maioill ar dhaioine ach níl se maith go leor in aonchor nuair a tharalíonn sé seo go rialta. Má chailleann do pháiste 15 nóiméad in aghaidh an lae, cailltear 1 ¼ uair in aghaidh na seachtaine nó nach mór coicís iomlán i rith na scoil bliana.

Iócaíocht d’imeachtaí Scoile: I nDeireadh Fómhair chuireamar amach litir maidir le íocaíocht dos na himeachtaí éagsúla  atá ar siúl sa scoil. Inniu, táimid ag dul isteach go dtí an t-arna leath don scoil bhliain. Faoi láthair, níl gach clann scoile tar-éis íoc as rince sa scoil fós. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil a dhóthain airgead againn chun íoc as na múinteoirí rince. I Rang 5 & 6 níl gach duine tar-éis íoc as Iodáilis rud a chiallaíonn nach bhfuil airgead ann chun íoc as Anna Maria! Seo thíos na gníomhachataí atá ar siúl i rith na bliana ag na ranganna éagsúla. Is féidir íoc astu tríd na hoifige nó le PAYPAL ar  www.gortalainn.ie:

  • Rince: Naíonáin Bheaga- Rang 6 (beidh na páistí ag athrú ó hip-hop go rince nó a mhalairt an tseachtain seo.) Déanfaidh gach páiste sa scoil leath bhliain ag Rince Gaelach le Michael Cahill agus an leath eile ag Hip Hop le Julie Daly.                                                                                                                        Costas: €30 do phaiste amháin, €50 do bheirt, €60 do thriúr pháiste nó níos mó
  • Leadóg: Naíonáin Bheaga – Rang 6 Beidh Cork Parks Tennis ag múineadh leadóige do thréimhsí 6 seachtain.    Costas: €12
  • Snámh: Rang 1- Rang 6 Is tréimhse 8 seachtain a bheidh i gceist leis an snámh agus tá an bus clúdaithe sa phraghas.              Costas: €40 an páiste
  • Iodáilis: Rang 5

Beidh Anna Maria ag múineadh Iodáilise do Rang 5 uair sa tseachtain go dtí deireadh na scoilbliana .   Costas: €35

  • Iodáilis: Rang 6         Beidh Anna Maria ag múineadh Iodáilise do Rang 6 uair sa tseachtain go dtí lár Mí     Costas: € 20

As Láithreachtaí: Má tá do pháiste as láthair do lá amháin nó do thréimhse níos faide, caithfear litir a chur chun na scoile nuair a fhileann do phaiste thar nais fiú má cuirtear glaoch chun na hoifige. Is féidir na nótaí atá ar chúl na dialann scoile, atá ag páistí R1-R6, a líonadh isteach agus a thabhairt chuig na múinteoirí ranga. Má cailltear breis is 20 lá scoile (am ina raibh na páistí déanach carntha in laethanta anseo freisin) tugann an scoil an t-eolas seo chuig an NEWB (National Educational Welfare Board).

 

Ceolchoirm Scoile : Meabhrachán go bhfuil ceolchoirm do phaistí R1-R6 ar siúl in Óstán Clayton Silversprings san Ionad Comhdhála ar an Máirt 16/02/16. Beidh breis eolas ann go luath.

Le buíochas

Subscribe to our School Notes now:

Archive