Páirceáil ag Gaelscoil an Ghoirt Álainn 2018/2019 Nóta 18 Meán Fómhair 2017

18 Meán Fómhair 2017

A Thuismitheoir/A Chaomhnóir, a chara,

 

This year parking guidelines are more important than ever. Failure to comply by the rules as set out below will result in long traffic delays for everyone.

Parents of older children in particular (from Rang 1 up), are asked not to park their cars on Murmont Avenue for a protracted period of time and to allow children to walk to the school yard and to class independently. The less cars that we have parked on Murmont Avenue, the better traffic will flow – We can all expect large trucks and lorries to be using this road at this busy period for our school. No cars are to turn on Murmont avenue.

In the interest of everybody’s safety, please adhere to the following guidelines in relation to parking:

 

·       A set down area is in operation each morning. This set down are is the area between the 2 speedbumps directly outside the entrance to the school. (This area will change from next week once new road opens). Please keep this area free flowing.

·        We urge all parents to – pull in, – let their children out and – drive off as quickly as it is safe to do so.

·       Do not stop in the middle of the road. This practice blocks traffic and puts children in danger.

·       Please do not drive down the driveway or enter the school grounds unless you have express permission from the School to do so.

·       Please do not park at the immediate entrance or the driveway to the school at any time as it makes access for students and staff extremely difficult and dangerous.

·       Remember, we pride ourselves on having fit, healthy children. Once close to the school, children, particularly older and more responsible children, should be able to walk along the footpath to our school thus avoiding the need for you to drive down Murmont Avenue at all in the morning.

·       Please do not park on any of the grass areas on either at the school entrance, on the opposite side of the road or on the hill towards the library.

·       Please turn vehicles only at the designated points as shown in the map below as it is extremely dangerous to turn when there are children coming in and out of school.

·       Please relay these measures to any childminders, grandparents, friends etc., who may be dropping off or collecting children at the school.

·       Please do not obstruct any of our neighbours’ driveways.

·       Always leave room for pedestrian traffic including childrens’ buggies to pass safely on the footpath.

·       Please be fair, courteous and above all patient.

Slight alterations to this plan can be expected from this coming Friday or from Monday of next week once the new road into our school yard opens.

 

School staff or Representatives from the parents committee may assist in directing traffic from time to time. Full cooperation from all the school community is essential.

 

Do not park in areas marked red. Park only on the tank field side of the road. 

ONLY TURN AT IONA RD/MURMONT RD JUNCTION AND MURMONT CIRCLE/MURMONT AVENUE JUNCTION.

 

 

 

18 Meán Fómhair 2018

A Thuismitheoir/a Chaomhnóir, a chara,

 

Tá na rialacha seo an-tábhachtach i mbliana. Beidh fadhbanna móra againn má tá daoine ann nach bhfuil ag cloí leo.

Iarraimid ar pháistí siúl isteach ar scoil leo féin gan a dtuistí más féidir agus iarraimid ar thuismitheoirí a gcarranna a bhogadh ó Aibhinne Murmont gan mhoill gach maidin. De bharr an obair atá ar siúl (an scoil nua) táimid ag súil le trácht eisceachtúil a bheith ar an mbóthar i mbliana agus bheadh sé níos fearr dá mbeadh níos lú carranna ar an mbóthar gach maidin.

Níl cead do charr a casadh ar Aibhinne Murmont.

 

Ar mhaithe le sábháilteacht gach duine, cloí leis na treoirlínte seo a leanas i ndáil le páirceáil le do thoil:

 

·       Tá láthair thuirlingthe curtha ar fáil gach maidin. Iarrfaimid ar gach tuismitheoir tarraingt isteach, páistí a ligean amach agus tiomáint ar aghaidh chomh tapaidh agus go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh. Ná stop i lár an bhóthair le do thoil. Cuireann an cleachtas seo bac ar thrácht agus leanaí i mbaol.

·       Ná tiomáin síos an cabhsa ná isteach go táilte na scoile gan cead an phríomhoide a lorg roimh ré.

·       Ná páirceáil ag bealach isteach láithreach ná ar chabhsán na scoile ag am ar bith le do thoil. Cruthaíonn an cleachtas seo deacracht do dhaltaí agus d’fhoireann na scoile ar aon teacht ar an scoil.

·       Ba chóir do pháistí móra ón scoil a bheith ábalta siúl nuair atá siad cóngarach don scoil agus in aice leis an gcosán.

·       Ná páirceáil ar cheann ar bith de na faichí ag bealach isteach na scoile, ar an taobh eile den bhóthar nó ar an gcnoc i dtreo na leabharlainne.

·       Tabhair faoi fheithiclí a chasadh ag na limistéir ainmnithe amháin mar atá léirithe sa léarscáil thíos mar tá sé thar a bheith contúirteach casadh fad is atá leanaí ag teacht agus ag imeacht ón scoil.

·       Cuir feighlithe leanaí, seantuismitheoirí, cairde ‘s rl. a bheidh ag ligean amach nó ag bailiú leanaí ón scoil ar an eolas maidir leis na treoirlínte seo le do thoil.

·       Fan glan ar an mbealach isteach d’ár gcomharsana le do thoil.

·       Cuir ar chumas trácht coisithe gabháil thar bráid go sábháilte ar an gcosán, bugaithe leanaí san áireamh.

·       Bí cothrom, cúirtéiseach agus foighneach i gconaí le do thoil.

 

Beidh daoine ón scoil / ionadaithe ó choiste na dtuismitheoirí ag stiúradh na tráchta ó am go céile. Tá comhoibriú ó phobal uile na scoile riachtanach.

 

 

 


CAS AMHÁIN AG CUMAR BÓTHAR Í/BÓTHAR MURMONT AGUS AG CUMAR CIORCAL MURMONT/ASCAILL.
Ná páirceáil sna ceantair dhearga. Páirceáil ar thaobh na páirce tainc den bhóthar le do thoil.

 

Beidh athruithe beaga maidir leis an bplean seo ón Luan ar aghaidh tar éis oscailt an bóthar nua isteach sa scoil.

Subscribe to our School Notes now:

Archive